نتیجه جستجو ( ۳۵ مدرک )
صفحه ۱ از ۴ صفحه
۱. حوزه دریای خزر ، خرداد ۱۳۸۹
نوشتار حاضر حاصل میزگردی است در خصوص مسائل حوزه دریای خزر و چالش‌های ایران در این زمینه، که در موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران برگزار شده است. یکی از موانع اصلی دستیابی کشورهای ساحلی به رژیم حقوقی دریای خزر، تعدد دیدگاه‌ها و منافع بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است. برخی از چالش‌های ایران در حوزه خزر ریشه در گذشته دارد و برخی دیگر نیز به دلیل رویکرد ایران بوده است. برخی از این چالش‌ها عبارتند از: رژیم حقوقی دریای خزر، محیط زیست، تجارت گسترده مواد مخدر در حوزه خزر، نگرش‌های رادیکالی به اسلام، دخالت بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در خزر، نظامی‌گری و عبور شاه‌لوله‌های نفتی از این منطقه است.
موضوعات: دریای خزر ، منطقه - رژیم حقوقی؛ ایران - سیاست خارجی؛ دریای خزر ، منطقه - سیاست و حکومت
موسسه فرهنگی مطالعات وتحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران در دو نشست تخصصی که در تاریخ ۲۶/۲/۱۳۸۹ و ۶/۳/۱۳۸۹ با حضور کارشناسان به منظور بررسی و ارزیابی تاثیر موقعیت‌های قومی بر هویت و امنیت ملی، برگزار کرد، مسائلی از قبیل: روش‌شناسی مطالعه قومیت‌ها در ایران، تغییرات فکری و الگویی در حوزه قومیت‌ها، بررسی وضعیت‌های قومی در شرایط کنونی، آسیب‌شناسی سیاست‌های قومی نظام ج.ا.ایران، گسست هویتی و تاثیرپذیری از خارج کشور، الزامات راهبردی و سیاست‌گذاری قومی را مورد ارزیابی قرار داده است.
موضوعات: قومیت -۰ ایران
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران در نشستی که در تاریخ ۷/۶/۱۳۸۸ پیرامون ارزیابی طرح الگو یا مجموعه امنیتی غرب ایران (ترکیه، سوریه، عراق و ایران) برگزارکرده، ضمن تحلیل وضعیت کنونی منطقه، به ارزیابی ابعاد تئوریک منطقه‌گرایی و انطباق آن با غرب ایران پرداخته است و سوابق تاریخی و ویژگی‌های ذاتی چهار کشور مذکور، وجوه اشتراک و افتراق آنها و الزامات در ارتباطات آنها را مورد بررسی قرار داده و در نهایت پیشنهاد سوریه مبنی بر اتحاد این چهار کشور را مطرح کرده است.
موضوعات: ایران - سیاست و حکومت؛ عراق - سیاست و حکومت؛ سوریه - سیاست و حکومت؛ ترکیه - سیاست و حکومت؛ ایران - سیاست خارجی؛ ترکیه - سیاست خارجی؛ سوریه - سیاست خارجی؛ عراق - سیاست خارجی؛ ایران - امنیت ملی؛ عراق - امنیت ملی؛ سوریه - امنیت ملی ؛ ترکیه - امنیت ملی؛
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران در نشستی که در تاریخ ۱۰/۲/۱۳۸۸پیرامون آخرین تحولات پاکستان برگزار کرده، ضمن تجزیه و تحلیل وضعیت کنونی پاکستان، مولفه‌های بیرونی تحولات پاکسستان، روند تحولات این کشور و تاثیر این تحولات بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را مورد ارزیابی قرار داده است.
موضوعات: پاکستان - سیاست و حکومت؛ ایران - امنیت ملی
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیات بین‌المللی ابرار معاصر تهران در نشستی که در تاریخ ۳۱/۱/۱۳۸۸ به منظور ارزیابی آخرین تحولات مصر و حزب‌الله برگزار کرده، علل و عوامل داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی تنش حزب الله و مصر و همچنین آثار و عوارض این تنش را مورد بررسی قرار داده است.
موضوعات: حزب‌الله(لبنان)؛ لبنان - روابط خارجی - مصر؛ مصر - روابط خارجی - لبنان
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۶. خط لوله ناباکو ، شهريور ۱۳۸۷
نوشتار حاضر حاصل میزگردی است که با عنوان خط لوله ناباکو توسط موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران برگزار شده است. در این راستا چالش‌های ایران در رابطه با ناباکو و انتقال گاز به معنای اعم مورد ارزیابی قرار گرفته است. برخی از این چالش‌ها عبارتند از: فقدان دیپلماسی انرژی، سوء استفاده کشورهای گازی از غیبت و شرایط ویژه ایران که عمدتا ناشی از روندهای سیاسی است، عدم موافقت ایران با تاسیس شرکت‌های خصوصی با سرمایه بالا و همچنین فقدان دستگاه قضایی مدرن، تحریم‌ها که بیشترین تاثیر آن بر حوزه تکنولوژی و سرمایه‌گذاری است و بالاخره افق و ابعاد ناباکو. در این نشست راهکارهایی برای برون رفت از این چالش‌ها ارائه شده و چشم‌انداز آتی این خط لوله مورد ارزیابی قرار گرفته است.
موضوعات: گاز - لوله‌کشی؛ سیاست انرژی - ایران؛
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران در جلسه‌ای که در تاریخ ۲۳/۶/۱۳۸۷ به منظور آسیب‌شناسی ابعاد نظامی و امنیتی برنامه چهارم توسعه برگزار کرد، ضمن آسیب‌شناسی متدولوژیک، ساختاری و محتوایی، برنامه چهارم توسعه را در قالب سند چشم‌انداز مورد نقد و آسیب‌شناسی قرار داده است.
موضوعات: ایران - سیاست اقتصادی؛ تحولات اقتصادی - ایرانا؛ امنیت اقتصادی؛ ؛
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران در نشستی که در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۸۷ به منظور ارزیابی آخرین تحولات افغانستان و پیامدهای ملی و منطقه‌ای آن برگزار کرد، ضمن ارزیابی تنگناهای ناتو و آمریکا در افغانستان و همچنین طالبان و چالش‌های معطوف به آن، تسبت تحولات افغانستان با جمهوری اسلامی ایران را مورد ارزیابی قرار داده است.
موضوعات: لفغانستان - سیاست و حکومت؛ طالبان؛ ناتو؛ ایالات متحده - سیاست خارجی؛ ایران - امنیت ملی؛ ایران - سیاست و حکومت؛
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران در نشستی که در تاریخ ۳۰/۴/۱۳۸۷ برگزار کرد موضوع شاخص‌سازی سه اصل عزت، حکمت و مصلحت در سیاست خارجی و دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران را مورد ارزیابی قرار داد. کارشناسان در این نشست دیدگا‌ه‌های خود را در حوزه‌های معنایابی و پرسش‌های معطوف به سه اصل عزت، حکمت و مصلحت، معنا و مفهوم این سه اصل و همچنین مثلث عزت، حکمت و مصلحت در سیاست خارجی و رفتار دیپلماسی ایران مورد ارزیابی قرار دادند.
موضوعات: ایران - سیاست خارجی
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران در تاریخ ۹/۴/۱۳۸۷ نشستی تحت عنوان «آمریکا قدرتی روبه افول یا در حال برآمدن در محل موسسه و با حضورکارشناسان برگزار کرد. نوشتار حاضر اهم دیدگاه‌ها و مطالب ارائه‌شده در این نشست است.
موضوعات: ایالات متحده - سیاست خارجی؛ اقتدار؛ ایالات متحده - سیاست و حکومت؛ ایالات متحده - اوضاع اقتصادی
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲ | ۳ | ۴