نتیجه جستجو ( ۲ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
۱. Tribes and States in a Changing Middle East ، خرداد ۱۳۹۵
قبیله‌ها و دولت‌ها در خاورمیانة دستخوش تغییر
کتاب حاضر تلاش کرده پیچیدگی‌های خاورمیانة قرن بیست‌ویکم را ازطریق واکاوی ماهیت و روابط قبایل ودولت‌های این منطقه بررسی کند. بن‌مایة اصلی کتاب نقش «قبیله» و «قبیله‌گرایی» در سیاست‌های دولتی، جوامع و هویت کشورهای حاورمیانه است و با تمرکز بر مشرق عربی (به کمک موردکاوی‌هایی دربارة اردن، قطر، امارات متحدة عربی، عمان، عربستان سعودی، سوریه، عراق و بحرین) نوشته شده است. این کتاب تلاشی جامع برای پاسخ به پرسش‌هایی دربارة رابطة متقابل سازمان‌های قبیله‌ای و نهادهای دولتی، تعلقات قبیله‌ای و مفهوم ملی‌گرایی، و در نهایت، قدرت قیبله‌ای و دولت مدرن مستحکم است. نویسندگان همچنین دربارة تأثیر و نقش سیاست‌های قبیله‌ای در دولت‌های مدرن در گرماگرم آشفتگی‌های منطقه‌ای و ملی بحث کرده‌اند.
موضوعات: قبایل - خاورمیانه؛ هویت گروه - خاورمیانه؛ خاورمیانه - سیاست و حکومت - قرن 21 م.
Hurst Publishers

جستجو درون متن این مدرک
۲. After the Sheikhs: The Coming Collapse of the Gulf Monarchies ، مرداد ۱۳۹۱
پس از شیوخ: فروپاشی پادشاهی‌های خلیج فارس در آینده
کریستوفر دیویدسن در این کتاب شرح داده که هرچند پس از بهار عربی و سقوط تعدادی از مستبدترین روسای جمهوری عرب به نظر می‌رسد که پادشاهی‌های عربی خلیج فارس تنها منطقه ثبات در جهان عرب باشند، اما سقوط این پادشاهان و امیران نیز امری اجتناب‌ناپذیر و در آستانه وقوع است. در حالی که جنبش‌های انقلابی جهان عرب به‌مثابه کاتالیزورهایی مهم، حتی اگر بگوییم غیرمستقیم، انقلاب‌های مردمی در کشورهای عربی خلیج فارس را تسریع می‌کنند، بسیاری از جریان‌ها و فشارهایی که در جمهوری‌های عربی به انقلاب مردمی منجر شدند نیز اکنون در پادشاهی‌های خلیج فارس قدرت گرفته‌اند.
موضوعات: کشورهای عربی - سیاست و حکومت؛
C. Hurst and Co. Publishers Ltd

جستجو درون متن این مدرک