نتیجه جستجو ( ۱ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
۱. مديريت تعارض براي حرفه‌اي‌هاي امنيت ، اسفند ۱۳۹۲
Conflict Management for Security Professionals
نويسنده بر اين باور است كه براي حل مناقشات و حفظ امنيت سازمان‌ها، كاركنان حرفه‌اي بايد به طيف وسيعي از راهبردهاي حل تعارض مجهز باشند. روی سخن این کتاب به دو گروه است: گروه نخست، مقامات ارشد غيرامنيتي سازماني كه مستقيم يا غيرمستقيم مسئول حفظ امنيت سازمان‌هاي خود هستند يا نفوذي بر اعمال آن دارند. گروه دوم، افرادي كه حرفه‌ايِ امنيت محسوب شده و شخصا درگير حوزه مديريت، حل تعارض و حفاظت از اعضاي سازماني هستند. به باور نویسنده، ‌راه‌حل موثر تعارض، كليدي براي حفاظت و خدمت‌رساني است.
موضوعات: سرویس امنیت خصوصی؛ سیاست امنیتی؛ مدیریت تعارض
Elsevier

جستجو درون متن این مدرک