نتیجه جستجو ( ۳ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
۱. The Effectiveness of US Military Information Operations in Afghanistan 2001-2010: Why RAND Missed the Point ، اسفند ۱۳۹۱
تاثیر عملیات‌های اطلاعاتی ارتش آمریکا در افغانستان 2001ـ2010: چرا موسسه رند این مهم را نادیده گرفت؟
در می 2012 موسسه رند مطالعه دقیقی را درباره کارامدی عملیاتهای اطلاعاتی آمریکا در افغانستان بین سال‌های 2001 تا 2010 منتشر کرد و در پایان به 6 درسی که آمریکا باید از این عملیات‌ها بگیرد اشاره کرده و 5 توصیه در این زمینه ارائه داده است. پژوهش حاضر با یافته‌های این تحقیق موافق است، اما با توصیه‌های انجام شده مخالف. نویسنده در پژوهش خود به نقد گزارش رند پرداخته و معتقد است که نبود درک از اصول اولیه ارتباط در افغانسات از سوی ایساف و در محیط‌های به‌دور از درگیری مشکل اصلی بوده و باید برای رفع این نقیصه اقدام کرد.
موضوعات: افغانستان - امنیت ملی؛ ایالات متحده . ارتش؛ جاسوسی - افغانستان؛
Defence Academy of the United Kingdom

جستجو درون متن این مدرک
۲. Uzbekistan’s Afghan Interests and its Foreign Policy after 2014: A turning point for opening Central Asia? ، آذر ۱۳۹۱
منافع ازبکستان در افغانستان و سیاست خارجی آن بعد از 2014: نقطه عطفی در گشایش آسیای مرکزی؟
به گفته نویسنده غرب هیچگاه منافع منطقه‌ای کشورهای آسیای مرکزی در افغانستان و تحولات آن را در نظر نگرفته و باعث پیدایش چهارچوب تحلیلی اشتباه در این زمینه شده است. از دید نویسنده غرب باید کشورهای منطقه و به‌خصوص ازبکستان را به عنوان بازیگران ژئوپلیتیکی بپذیرد؛ چراکه به لحاظ منابع، وسعت، جمعیت بسیار پراهمیت است و می‌تواند در سیاست منطقه‌ای به ایفای نقش بپردازد و اینده سیاسی همسایگان کوچک خود نظیر تاجیکستان، قرقیزستان و نیز استان بلخ افغانستان را تحت‌تاثیر قرار دهد.
موضوعات: ازبکستان - سیاست خارجی؛ افغانستان - سیاست و حکومت
Defence Academy of the United Kingdom

جستجو درون متن این مدرک
۳. شبکه‌های غیررسمی و شورش در عراق ، ارديبهشت ۱۳۸۷
Informal Networks and Insurgency In Iraq
به اعتقاد نویسنده جنگ عراق بیش از جنگ‌های دیگر شبکه‌محور بوده است. ازآن‌جایی که این جنگ برای کسب فضای سیاسی بوده. به همین دلیل سیاست‌های ضدشورش سنتی برای مقابله با آن زیان‌بخش بوده است. به اعتقاد نویسنده پذیرش یا رد شبکه‌های غیررسمی بخش مهم برای تنظیم یک استراتژی برای دوران جدید است. نویسنده ابتدا به بررسی ریشه‌های بحران اسلام‌گرایی شبکه‌محور دوران صدام حسین و در ادامه به نقش شبکه‌های غیررسمی شیعه و سنی در عراق و نقش آنها در شورش عراق اشاره کرده است. در پایان نیز به این نتیجه رسیده که عراق نمونه‌ای کوچک از چشم‌انداز استراتژیک جهان است که به واسطه ظهور سیاست پسا ـ بین‌المللی شکل گرفته است.
موضوعات: عراق - سیاست و حکومت؛ شیعه -عراق؛ اهل سنت - عراق؛ جنبشهای اسلامی - عراق؛
Defence Academy of the United Kingdom

جستجو درون متن این مدرک