نتیجه جستجو ( ۱ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
۱. معرفی کتاب درک مناقشه ترکی ارمنی در خصوص رویدادهای سال 1915 ، شهريور ۱۳۹۴
Understanding the Turkish - Amenian Controversy Over 1915
این نوشتار به بررسی و معرفی کتاب "درک مناقشه ترکی ارمنی" پرداخته است. مسئلۀ مناقشۀ ترک‌ها و ارمنی‌ها به تغییر مکان ارمنیان تحت نفوذ امپراطوری عثمانی در سال 1915 باز می‌گردد و در روابط ترکیه و ارمنستان همواره مناقشه‌آمیزترین موضوع بوده است. کتاب حاضر از هفت بخش تشکیل شده است. در بخش نخست، تعریفی حقوقی از نسل‌کشی ارائه شده است. سپس در بخش‌های بعدی با بررسی حقایق تاریخی، به موقعیت و جایگاه جامعۀ ارمنی در امپراطوری عثمانی پرداخته و این نکته را بررسی کرده است که آیا در دوره‌های همجوار با واقعۀ تاریخی 1915، نوعی گفتمان ضدارمنی در امپراطوری عثمانی وجود داشته است یا خیر؟
موضوعات: ترکیه - روابط خارجی - ارمنستان؛ ارمنستان - روابط خارجی - ترکیه
Beta

جستجو درون متن این مدرک