نتیجه جستجو ( ۲ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
۱. Obama’s Foreign Policy Towards Israel: The Failure to Use Smart Power ، شهريور ۱۳۹۴
سیاست خارجی اوباما درقبال اسرائیل: ناکامی در به‌کارگیری قدرت هوشمند
نوشتار حاضر سیاست خارجی اوباما درقبال رژیم صهیونیستی را بررسی کرده است. نویسنده بر این باور است که دولت اوباما نتوانسته به شکلی اثربخش از قدرت هوشمند آمریکا برای پایان دادن به منازعة اسرائیلی‌ـ‌فلسطینی استفاده کند و به همین دلیل، ضربة سختی به اعتبار و وجهة آمریکا در سراسر جهان وارد شده است. از این گذشته، اوباما در ترجمة عملی سخنرانی قاهرة خود به راهبردی منسجم برای پایان دادن به اشغالگری رژیم صهیونیستی و ترمیم وجهة آسیب‌دیدة آمریکا در افکار عمومی عرب و مسلمان هم ناکام بوده است.
موضوعات: ایالات متحده - سیاست خارجی؛ ایالات متحده - روابط خارجی - اسرائیل؛ اسرائیل - روابط خارجی - ایالات متحده؛ قدرت (علوم اجتماعی) - ایالات متحده
Al Jazeera Centre for Studies

جستجو درون متن این مدرک
۲. Muslims in China and their Relations with the State ، شهريور ۱۳۹۴
مسلمانان در چین و رابطه‌شان با دولت
نویسنده تصریح کرده که چرا دولت چین، سیاست سرکوب شدید را درقبال مسلمانان اویغور این کشور در پیش گرفته است؟ و در ادامه، چشم‌انداز آیندة سیاست‌های دولت چین در این حوزه و واکنش‌های احتمالی جامعة اویغور را بررسی کرده است. وی همچنین پاسخ دو گروه قومی اصلی مسلمان چین ‌ــ‌هوی‌ها و اویغورها‌ــ را به سیاست‌های جذبی دولت مرکزی تحلیل کرده و شرح داده که هوی‌ها، به‌واسطة پذیرندگی بیشتر در برابر فرهنگ و زبان چینی، به‌مراتب فشار کمتری را در سال‌های اخیر متحمل شده‌اند. درمقابل، اویغورها به دلیل پایبندی بیشتر به هویت اسلامی خود و پافشاری بر حفظ این هویت، در برابر هویت غالب چینی، احتمالاً در آینده هم با شرایط دشواری روبه‌رو خواهند بود.
موضوعات: مسلمانان - چین - وضع سیاسی و اجتماعی؛
Al Jazeera Centre for Studies

جستجو درون متن این مدرک