نتیجه جستجو ( ۱ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
۱. Actors in the Israeli-Palestinian Conflict ، تير ۱۳۹۷
بازیگران در منازعۀ اسرائیل - فلسطین
نوشتار حاضر به بررسی نحوۀ برخورد اسرائیل و فلسطین و ایجاد منافع و گزینه‌های بازیگران موثر در این منازعه پرداخته است. تحلیل‌های این مقاله عبارتند از: 1. دلیل شکست مذاکرات صلح و ادامۀ اشغال کرانۀباختری. 2. چگونگی ارتباط رهبران فلسطینی در رام الله و شهر غزه با قدرت اشغالگر اسرائیلی در مذاکرات، لفاظی مقاومت و همکاری مستقیم و غیرمستقیم. 3. بررسی چگونگی دخالت اتحادیۀاروپا در بین اهداف اعلام شده (راه حل دو جانبه، توسعه فلسطین) و نتایج حاصل از آن. 4. عملکرد آژانس امداد و اقدام سازمان‌ملل‌متحد برای آوارگان فلسطینی. 5. بررسی لابی اسرائیل در ایالات‌متحده.
موضوعات: اسرائیل - روابط خارجی - فلسطین؛ فلسطین- روابط خارجی - اسرائیل؛ اتحادیه اروپا - سیاست خارجی
موسسه آلمان برای امور امنیت و بین‌الملل

جستجو درون متن این مدرک