نتیجه جستجو ( ۴۳ مدرک )
صفحه ۱ از ۵ صفحه
صنعت خودروسازی در ایران و کرۀ جنوبی همزمان در برهۀ خاصی آغاز شد، اما دستاوردهای دو کشور در این عرصه قابل قیاس نیست. کره توانست به پنجمین خودروساز جهان تبدیل شود، اما ایران در این عرصه کاملاً ناکام ماند. ایران از آغاز راه صنعتی‌شدن به‌ویژه در عرصۀ خودروسازی همواره یک نظام دسترسی محدود (منطبق با نظریۀ داگلاس نورث و همکاران) داشته و به‌ندرت بستر برای ورود بخش خصوصی به فعالیت اقتصادی و شکل‌گیری رقابت فراهم نموده است. براساس تئوری داگلاس نورث و همکارانش مهم‌ترین علت موفقیت کرۀ جنوبی، گذار از نظم دسترسی محدود به نظم دسترسی باز و مهم‌ترین علت عدم موفقیت ایران در این زمینه وجود و استمرار نظم دسترسی محدود قبل و بعد از انقلاب است.
موضوعات: اتومبیل‌ها - ایران - صنعت و تجارت؛ اتومبیل‌ها - کره جنوبی - صنعت و تجارت؛
فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل

جستجو درون متن این مدرک
خاورمیانه و منطقۀ خلیج فارس از یک‌سو به‌دلیل وجود منابع انرژی و ازسوی دیگر به دلیل موقعیت ممتاز ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک دارای اهمیت بین‌المللی است. با توجه به رویکردهای متفاوت دولت ایران به خاورمیانه و موضوع نظم، هدف اصلی این پژوهش پرداختن به رویکرد سیاست‌ خارجی دولت ‌یازدهم به مسئلۀ نظم در خاورمیانه است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به سئوال اصلی رویکرد سیاست خارجی ایران نسبت به نظم منطقه‌ای خاورمیانه در دولت یازدهم پرداخته و پس از تجزیه‌وتحلیل اطلاعات به این نتیجه رسیده است که سیاست خارجی دولت یازدهم با رویکرد مبتنی‌بر تنش‌زدایی، سیاست نظم منطقه‌ای پایدار را درپیش گرفته است.
موضوعات: ایران - سیاست خارجی؛ خاورمیانه - امنیت ملی؛ ؛
فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل

جستجو درون متن این مدرک
به‌دنبال مداخلۀ نظامی روسیه در شرق اوکراین و پس از انجام همه‌پرسی شبه‌جزیرۀ کریمه و الحاق آن به روسیه که منجربه وقوع بحران کریمه شد، چشم‌انداز ژئوپلیتیک اوراسیای پساشوروی تغییر کرده، امنیت منطقه‌ای تحت‌الشعاع قرار گرفته و چالشی اساسی در روابط آمریکا-روسیه ایجاد شده است. ازاین‌رو پاسخ به این ﺳﺆال حائز اهمیت است که تحولات اوکراین چه ﺗﺄثیری را بر روابط روسیه و غرب داشته است؟ ایالات متحده و اتحادیۀ اروپا با اعمال تحریم‌هایی بر روسیه به اقدامات این کشور واکنش نشان دادند به‌‌طوری‌که به اعتقاد برخی تحلیلگران بحران کریمه به بزرگ‌ترین بحران بین روسیه و غرب پس از جنگ سرد تبدیل شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی تلاش دارد ﺗﺄثیرات تحولات اوکراین را بر روابط غرب و روسیه مورد بررسی قرار دهد.
موضوعات: روسیه فدراتیو - روابط خارجی - اتحادیه اروپا؛ اتحادیه اروپا - روابط خارجی - روسیه فدراتیو؛ روسیه فدراتیو - روابط خارجی - ایالات متحده؛ ایالات متحده - روابط خارجی - روسیه فدراتیو؛ اوکراین - سیاست و حکومت - دخالت روسیه فدراتیو؛
فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل

جستجو درون متن این مدرک
فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد، اهمیت ژئوپلتیک و منطقه‌گرایی را در نظام بین‌الملل دوچندان کرده، به‌طوری که بسیاری از کشورها در سیاست خارجی خود منطقه‌گرایی را به‌عنوان اصلی ثابت و اساسی جهت ﺗﺄمین منافع و امنیت ملی خود برگزیده‌اند. نگاه عملی و نظری در طول سال‌های گذشته در سیاست خارجی ایران، عدم توجه به راهبرد نگاه به شرق و نگاه یک‌جانبه به غرب، باعث غفلت از سایر مراکز و منابع قدرت و ثروت جهانی به‌خصوص در نزدیکی مرزها شده است، اما در سال‌های اخیر راهبرد نگاه به شرق، به راهبردی منطقه‌گرایانه ازسوی ایران در منظومۀ نگاه ژئوپلیتیک و جغرافیایی تبدیل شده است. نوشتار حاضر به بررسی عوامل ژئوپلیتیک ﺗﺄثیرگذار بر تغییر نگاه سیاست خارجی ایران از غرب به شرق با ﺗﺄکید بر روسیه پرداخته است.
موضوعات: ایران - سیاست خارجی؛ ایران - روابط خارجی - روسیه فدراتیو؛ روسیه فدراتیو - روابط خارجی - ایران؛ ؛
فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل

جستجو درون متن این مدرک
تحلیل مناقشه و خصومت دامنه‌دار میان ایران و آمریکا از یک‌سو مستلزم توجه به ساختارهای مادی قدرت و تضاد ژئوپلیتیک میان دو کشور بوده و ازسوی دیگر ‌باید بر بنیان‌های شناختی و غیرمادی کنش هریک از دو دولت مذکور متمرکز شود. به‌نظر می‌رسد چهارچوب فرهنگ راهبردی می‌تواند الگویی کارآمد برای مطالعۀ ابعاد و علل مناقشه میان ایران و آمریکا باشد. بر این اساس نوشتار حاضر باتوجه به وجوه پررنگ امنیتی مناقشه مذکور بر آن است که از رهگذر مطالعۀ مقایسه‌ای عناصر و مؤلفه‌های فرهنگ راهبردی دو کشور، تصویری دقیق‌تر از مناقشهۀ ایران و آمریکا به‌دست دهد.
موضوعات: ایران - روابط خارجی - ایالات متحده؛ ایالات متحده - روابط خارجی - ایران؛
فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل

جستجو درون متن این مدرک
نوشتار حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، منابع کتابخانه‌ای و نیز نقش اصلاحات اقتصادی، تعامل داخلی- بین‌المللی، و ساختار سازمان تجارت جهانی به‌عنوان ﻣﺆلفه‌های ﺗﺄثیرگذار، ضمن بررسی دیپلماسی و استراتژی مذاکراتی هند، سعی در تفسیر این تغییر دارد؛ همچنین با طرح این ﺳﺆال که «مواضع هند در سازمان تجارت جهانی در کدام جهت خواهد بود؟» این فرضیه را مطرح کرده است که هند موافق با اصول، هنجارها، قواعد، و رویه‌های تصمیم‌گیری سازمان تجارت جهانی است. نتیجه آنکه، مواضع هند نه در جهت تغییرات ماهوی به‌منظور مقابله با این سازمان، بلکه در راستای شکل دادن به خواسته‌های اقتصادی خود و کشورهای درحال ظهور با استفاده از شیوه‌های نوین مذاکره و ائتلاف‌های جدید است.
موضوعات: هند - سیاست اقتصادی؛ هند - سیاست خارجی؛ سازمان تجارت جهانی
فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل

جستجو درون متن این مدرک
طی دهه‌های اخیر به‌تبع وقوع گذار از نظم وستفالیایی به نظم پساوستفالیایی در نظام جهانی، بسیاری از قواعد، اصول و رویه‌های حاکم بر تعاملات کنشگران دستخوش دگرگونی‌های شگرفی شده و دیپلماسی نیز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای روابط بین‌الملل از تأثیر این دگرگونی‌ها مصون نمانده است. نوشتار حاضر با همین دغدغه به مطالعۀ چرایی ظهور دیپلماسی نوین در بستر متحول نظام جهانی پرداخته است. نویسنده در مقام علت‌کاوی، سه عاملِ کاهش نقش بلامنازع و تضعیف حاکمیت دولت‌های ملی متعاقب رشد فزایندۀ کنشگران غیردولتی، وقوع پیشرفت‌های شگرف در حوزۀ فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات و نیز افزایش چشمگیر وزن و جایگاه افکار عمومی را شناسایی کرده و به بررسی نحوۀ اثرگذاری هریک بر فرایند اجرای دیپلماسی پرداخته است.
موضوعات: دیپلماسی؛ نظم نوین جهانی؛
فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل

جستجو درون متن این مدرک
توافق‌های چندجانبه در بین کشورهای دنیا درخصوص مسائل چالش‌برانگیز معمولا راه‌گشای نقش‌آفرینی طرفین در تحولات پس از توافقات است. به باور نویسنده، برنامۀ جامع اقدام مشترک، حکم چنین ابزاری را برای ایران داشته است. نوشتار حاضر، درصدد پاسخ به این سوال است که تعامل ایران با جامعۀ جهانی در فضای پس از برجام چه ﺗﺄثیری بر نقش‌آفرینی این کشور در غرب آسیا و جهان گذاشته است؟ نوشتار حاضر این فرضیه را بررسی کرده است که ایران در فضای پس از برجام از جایگاه کنترل‌شدۀ قبلی خارج شده و به‌صورت یک بازیگر فعال در مدیریت بحران‌های منطقه‌ای ایفای نقش کرده و این امر باعث تغییر موازنۀ قدرت در منطقه به ضررعربستان و ترکیه شده است.
موضوعات: توافق‌نامه هسته‌ای وین ، 2015م. 14 ژوئیه؛ خاورمیانه - سیاست و حکومت
فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل

جستجو درون متن این مدرک
در جهان پست‌مدرن امروزی، دیاسپورا یا آوارگی قومی، خواه به اجبار و یا داوطلبانه، نقشی اساسی در تعیین سیاست‌های کشورهای میزبان و یا مهمان دارد؛ زیرا دیاسپورا در سیالیت مرزها، ایجاد و یا تخریبب پدیدۀ دولت - ملت نقشی شگرف دارد. دیاسپورا یا جوامع دیاسپورا به‌عنوان یک کارگزار توسعه یا ضدتوسعه، ابعاد متفاوتی از نگرش‌های جامعه‌شناسی و روانشناسی را در خود مستتر دارد و این درحالی است که این نگرش‌ها باتوجه به بعد مسافتی جوامع میزبان از وطن اصلی، باری جغرافیایی دارد. نوشتار حاضر با نگاهی تحلیلی - توصیفی و با استعانت از نگرش جغرافیایی و مفاهیم فضا - قلمرو به دیاسپورا نگریسته است .
موضوعات: آوارگی؛ حقوق بشر
فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل

جستجو درون متن این مدرک
نوشتار حاضر درپی پاسخگویی به این سوال است که باوجود توسعۀ همه‌جانبۀ ترکیه از زمان به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه و درپیش گرفتن راه گذار به دموکراسی و محدود کردن نقش ارتش در سیاست، چه عواملی باعث شده است تا این نهاد نظامی دوباره اقدام به کودتا کند؟ در پاسخ به سوال فوق این فرضیه مورد آزمون قرار گرفته که علت شکل‌گیری چنین کودتایی، محروم کردن ارتش از توانایی‌های ارزشی معطوف به قدرت خود و محروم کردن جنبش فتح الله گولن از فعالیت‌های خود در داخل ترکیه و عدول از ارزش‌های کمالیستی توسط حزب عدالت و توسعه بوده است. روش پژوهش این نوشتار مبتنی‌بر روش تحلیلی - توصیفی و استفاده از منابع مکتوب و مجازی است.
موضوعات: حزب عدالت و توسعه (ترکیه) ؛ ترکیه - سیاست و حکومت
فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵