نتیجه جستجو ( ۱ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
۱. ایمان، اتحاد، نظم: سازمان اطلاعات پاکستان ، خرداد ۱۳۹۶
Faith, Unity, Discipline: The ISI of Pakistan
نوشتار حاضر به نقد و بررسی کتاب «ایمان، اتحاد، نظم: سازمان اطلاعات پاکستان» پرداخته است. نویسنده طی 21 فصل و 5 پیوست، شرح مبسوطی از چگونگی تشکیل سازمان اطلاعات پاکستان داده است. وی به بررسی این سازمان از بدو تاسیس در سال 1948 و مقارن با اولین جنگ هند و پاکستان - که به تشکیل کشور پاکستان انجامید- تا همکاری تنگاتنگ و گسترده با سازمان اطلاعات آمریکا (سیا) در طول جنگ با ارتش سرخ اتحاد شوروی در افغانستان پرداخته است.
موضوعات: سازمان اطلاعاتی - پاکستان؛ کیسلینگ ، هانس جی . ایمان، اتحاد، نظم: سازمان اطلاعات پاکستان - نقد و تفسیر
فصلنامه سیاست خارجی

جستجو درون متن این مدرک