نتیجه جستجو ( ۱ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
۱. ممنوعیت انکار نسل‌کشی: معضل حقیقت تاریخی رسمی ، مرداد ۱۳۹۴
Outleaving Genocide Denial: The Dilemmas of Official Historical Truth
نوشتار حاضر به ارزیابی این موضوع پرداخته است که چگونه و چرا قوانین انکار نسل‌کشی در آلمان، اتریش، سوئیس و فرانسه حاکم است و فلسفه حقوقی حاکم بر این قوانین چیست؟ در ادامه، مخاطب باید خود به قضاوت دربارۀ اعتبار استدلالات ارائه‌شده در این زمینه بپردازد. البته نویسنده نظر خود را در بخش نتیجه‌گیری درخصوص سازگاری قوانین انکار نسل‌کشی با آزادی بیان و عقیده آورده است.
موضوعات: نسل‌کشی - تاریخ‌نگاری؛ مسئولیت کیفری (حقوق بین‌الملل)؛ آزادی بیان؛ تاریخ‌نگاری - جنبه‌های سیاسی؛ انکار هولوکاست
The University Pressr

جستجو درون متن این مدرک