نتیجه جستجو ( ۱ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
۱. The Eu's Dialogue on Migration, Mobility and Security with Southern Mediterranean ، ارديبهشت ۱۳۹۰
گفتمان اتحادیه اروپا در زمینه مهاجرت، جابه‌جایی و امنیت در جنوب مدیترانه
تحولات اخیر در شمال آفریقا و مدیترانه پیامدهایی را از بعد جابه‌جایی انسانی برای اروپا درپی داشته و بنیان‌ها و عناصر سازنده سیاست مهاجرت اتحادیه اروپا را در معرض آزمونی جدی قرار داده است. نوشتار پیش‌رو به بررسی سیاست مهاجرت اتحادیه اروپا پرداخته و با شناخت نقاط ضعف آن توصیه‌هایی را برای رفع آنها ارائه داده است. به باور نویسنده، اتحادیه اروپا باید استراتژی‌های سیاسی مشترکی را بر روی واکنش به نارسایی‌های خود در امر مهاجرت تدوین و اجرا کند و بر روی مکانیزم‌های جدید و مستقل ارزیابی قانون جابه‌جایی آزاد در اتحادیه، مرزها و مهاجرت‌ و دیگر موارد مرتبط با جابه‌جایی انسان متمرکز شود.
موضوعات: مهاجرت - اتخادیه اروپا؛ اتحادیه اروپا - سیاست خارجی؛
CEPS

جستجو درون متن این مدرک