نتیجه جستجو ( ۲ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
۱. Muslims in China and their Relations with the State ، شهريور ۱۳۹۴
مسلمانان در چین و رابطه‌شان با دولت
نویسنده تصریح کرده که چرا دولت چین، سیاست سرکوب شدید را درقبال مسلمانان اویغور این کشور در پیش گرفته است؟ و در ادامه، چشم‌انداز آیندة سیاست‌های دولت چین در این حوزه و واکنش‌های احتمالی جامعة اویغور را بررسی کرده است. وی همچنین پاسخ دو گروه قومی اصلی مسلمان چین ‌ــ‌هوی‌ها و اویغورها‌ــ را به سیاست‌های جذبی دولت مرکزی تحلیل کرده و شرح داده که هوی‌ها، به‌واسطة پذیرندگی بیشتر در برابر فرهنگ و زبان چینی، به‌مراتب فشار کمتری را در سال‌های اخیر متحمل شده‌اند. درمقابل، اویغورها به دلیل پایبندی بیشتر به هویت اسلامی خود و پافشاری بر حفظ این هویت، در برابر هویت غالب چینی، احتمالاً در آینده هم با شرایط دشواری روبه‌رو خواهند بود.
موضوعات: مسلمانان - چین - وضع سیاسی و اجتماعی؛
Al Jazeera Centre for Studies

جستجو درون متن این مدرک
اویغورهای مسلمان چین به‌دلیل کشته شدن دو تن از هم‌کیشان خود به دست قوم «هان» (قوم مسلط حاکم) و عدم جدیت مقامات چینی در پیگیری این امر دست به اعتراض و تظاهرات زدند. هرچند این تظاهرات‌‌ها سرکوب شد، ولی ازآنجاکه شاخص‌ها و متغیرهای موثر در منازعات قومی اویغورها همچنان پایدار است، تحرکات و تحولات این قوم هم باقی است. نوشتار حاضر اطلاعات کلی درباره منطقه سین‌کیانگ، قوم اویغور، وزن این اقلیت، علل بسیج سیاسی و هویت قومی اویغورها ارائه داده و درنهایت به نگاه راهبردی ایران درقبال تحولات قومی اویغورها پرداخته است.
موضوعات: اقلیت‌ها - چین؛ چین - سیاست و حکومت؛ مسلمانان - چین - وضع سیاسی و اجتماعی
فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام

جستجو درون متن این مدرک