نتیجه جستجو ( ۱ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
۱. آرشیوهای تاریخی و کمیسیون مورخان برای تحقیق در زمینۀ وقایع سال 1915 ارمنستان ، خرداد ۱۳۹۵
Historical archives and the historians' commission to investigate the Armenian events of 1915
کتاب حاضر به بررسی اهمیت حیاتی آرشیو‌های عثمانی و دیگر آرشیوهای مرتبط در ترکیه برای مطالعۀ موضوع وقایع ارمنستان در سال 1915 پرداخته است. نویسنده درصدد توصیف اهمیت پیشنهاد ترکیه برای ایجاد یک کمیسیون بین‌المللی از مورخان برای بررسی وقایع ارمنستان برآمده است؛ براین‌اساس وی با ارائۀ تصویری دقیق‌تر در این زمینه، ضمن تمرکز بر اسناد آرشیوی دوران عثمانی در ترکیه، برخی دیگر از منابع آرشیوی خارج از ترکیه ازجمله آرشیوهای جمهوری اول ارمنستان و همچنین حزب داشناک را نیز مورد بررسی قرار داده است. علاوه بر موارد فوق، برخی اسناد ثبت‌شده در زمینۀ جنگ جهانی اول در بریتانیا و همچنین برخی اسناد آرشیوی در سن‌پترزبورگ و مسکو برای فهم منازعۀ میان ترکیه و ارمنستان مورد بررسی قرار گرفته است.
موضوعات: قتل عام ارامنه ، 1915-1923؛ مساله ارامنه - منابع؛ قتل عام ارامنه ، 1915-1923 - منابع؛ ؛
University press of America

جستجو درون متن این مدرک