نتیجه جستجو ( ۲ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
۱. Sharing a Pot of Gold: Iran, Qatar and the Pars Gas Field ، شهريور ۱۳۹۵
شراکت طلایی ایران و قطر در میدان پارس جنوبی
نویسنده به شراکت ایران و قطر در میدان پارس جنوبی- که بزرگ‌ترین میدان گازی در جهان است - پرداخته و بر این باور است که علی‌رغم آگاهی دو کشور به اهمیت برخورداری از چنین ثروت عظیمی، رویکرد آنها در نحوۀ بهره‌برداری از آن متفاوت و منشاء بروز اختلاف میان دو کشور بوده است. این درحالی است که تداوم بهای پایین گاز، موجب متوقف شدن توسعۀ این میدان شده و این امر پیامدهای متفاوتی را برای دو کشور به همراه داشته است.
موضوعات: ایران - روابط اقتصادی - قطر؛ قطر - روابط اقتصادی - ایران؛ گاز - ایران - پالایشگاهها؛ ؛
Middle East Institute

جستجو درون متن این مدرک
این نوشتار به بررسی پتانسیل‌های حاکم بر منابع نفت و گاز ایران و قطر پرداخته و زمینه‌های هم‌گرایی و واگرایی بین این دو کشور را مورد بررسی قرار داده است. نویسنده درنهایت مشخص کرده که عوامل فراوانی بر لزوم توجه به زمینه‌های هم‌گرایی دو کشور و توسعۀ دیپلماسی انرژی فیمابین، تاکید دارند.
موضوعات: ایران - روابط اقتصادی - قطر؛ قطر - روابط اقتصادی - ایران ؛ همگرایی (اقتصاد)
فصلنامه مطالعات خاورمیانه

جستجو درون متن این مدرک