نتیجه جستجو ( ۱ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
بیکاری، فقر، گرسنگی، کاهش منابع آبی، رقابتی‌تر شدن دسترسی به مواد غذایی و بسیاری دیگر از مسائلی که در نتیجۀ تغییر آب‌و‌هوا بر جامعۀ انسانی تحمیل می‌شوند، می‌توانند تزلزل در نهادهای سیاسی و افزایش تنش‌های اجتماعی را به‌بار آورند که تنها به سطح ملی محدود نخواهد ماند. نوشتار حاضر گفت‌و‌گویی است با دکتر مجید شفیع‌پور، حقوقدان عضو تیم مذاکره‌کنندۀ ایرانی در نشست پاریس، پیرامون پیامدهای این بحران مشترک.
موضوعات: سوریه - سیاست و حکومت؛ شفیع‌پور، مجید - مصاحبه‌ها
نشریه سیاسی - تحلیلی همشهری دیپلماتیک

جستجو درون متن این مدرک