نتیجه جستجو ( ۶۰۶ مدرک )
صفحه ۱ از ۶۱ صفحه
نوشتار حاضر به بررسی الگوی رفتار نظامی آمریکا در حوزۀ خاورمیانه در دوران اوباما پرداخته است. به باور نویسنده هرچند استراتژی نظامی آمریکا منجربه کاهش حوزۀ جغرافیایی حضور داعش شد، ولی به هیچ وجه ریشه‌های بنیادگرایی را نابود نکرد و در حوزۀ سیاسی و اقتصادی نیز نتوانست منجربه تشکیل دولت کامل و اقتدار متمرکز در کشورهای جنگ‌زده شود و حتی در مورد کردها، زمینه‌های افزایش اختلافات در حوزۀ مسائل سیاسی را موجب شده است.
موضوعات: سیاست نظامی - ایالات متحده
فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام

جستجو درون متن این مدرک
۲. قانون اختیارات دفاعی ملی {NDAA) در سال 2015 ، آذر ۱۳۹۳
(The 2015 National Defense Authorization Act (NDAA
نوشتار حاضر به بررسی چهار موضوع در قانون اختیارات دفاعی ملی (NDAA) آمریکا برای سال 2015 پرداخته است. این موضوعات عبارتند از: بحث هزینه‌های وزارت دفاع در این لایحه؛ رابطۀ وزارت دفاع و صنایع نظامی؛ بحث نیروهای هسته‌ای و دفاع موشکی آمریکا و درنهایت، موضوع مشارکت با کشورهای دوست و متحد در حوزۀ نظامی و دفاعی.
موضوعات: سیاست نظامی - ایالات متحده
CSIS. موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
اخیرا گزارش چهارسالۀ دفاعی آمریکا به‌مثابه مهم‌ترین سند نظامی این کشور که به استراتژی نظامی، نحوۀ چینش نیروها و مسائل فنی - نظامی آن اختصاص دارد، منتشر شده است. در این نوشتار، با بررسی اجمالی این سند، مهم‌ترین مسائل و موضوعات مطرح‌شده در آن و تغییرات صورت‌گرفته در استراتژی نظامی ایالات متحده بررسی شده است.
موضوعات: سیاست نظامی - ایالات متحده
ماهنامه دیده‌بان امنیت ملی

جستجو درون متن این مدرک
۴. Defense Issues for the Next Administration ، ارديبهشت ۱۳۸۷
مسائل دفاعی در دولت آینده
نویسندگان این مقاله با استناد به چالش‌های نظامی ایالات متحده در هشت سال گذشته از جمله حملات یازدهم سپتامبر، تهاجم به عراق و افغانستان، توسعه سریع قدرت نظامی چین، گسترش و اشاعه تسلیحات کشتارجمعی معتقدند که این وقایع جدید مستلزم ایجاد یک برنامه عمل و راهکار جدید برای مواجهه با این مسائل دفاعی می‌باشد. در این میان متن حاضر با تاکید بر چگونگی برنامه‌ریزی و اختصاص بودجه دفاعی بر این نظر است که برای این برنامه‌ریزی صحیح در ابتدا باید برآوردهای اولیه از چالش‌های امنیتی اصلی پیش‌روی آمریکا صورت گرفته و سپس پیامدها و الزامات برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی آنها مورد بررسی قرار گیرد.
موضوعات: سیاست نظامی - ایالات متحده
/ American Enterprise Institute for Public Policy Research

جستجو درون متن این مدرک
بر پایه اصل تقدم منافع حیاتی، حفظ منافع ایالات متحده از همان آغاز در سیاست خارجی آمریکا برتر از هر ضرورت دیگر مطرح شده است.در این راستا سیاست خارجی این کشور از پایان سده نوزدهم بر محور استفاده از قدرت قرا گرفت . با پایان جنگ سرد در سال ۱۹۹۱ و به دلیل برتری استرتژیک ایالات متحده کاربرد زور در روابط بین‌الملل ابزار انحصاری ایالات متحده شد. این روند با آموزه جنگ پیشگیرانه در سپتامبر ۲۰۰۲ شکلی جدید به خود گرفت. لذا ساختار دفاعی جدید آمریکا بر سه رکن آموزه بهره گیری از نیروهایی که منافع ملی امریکا راهرچه بیشتر تامین کنند، گسترش سلطه جهانی یا توان گسیل داشتن نیروهای نظامی به هر جا و در هر زمان و شرایط و حفظ برتری نظامی ایالات متحده با تکیه بر دانش و فن و منابع اقتصادی قرار گرفته است.
موضوعات: ایالات متحده - سیاست خارجی - جنبه‌های نظامی؛ سیاست نظامی - ایالات متحده؛ اقتدار گرایی - ایالات متحده
اطلاعات سیاسی - اقتصادی

جستجو درون متن این مدرک
۶. U.S. Presence and the Incidence of Conflict ، بهمن ۱۳۹۶
حضور آمریکا و وقوع منازعه
همواره این بحث وجود داشته است که آیا حضور آمریکا در منازعات سراسر جهان چه تأثیری داشته است. نوشتار حاضر درصدد بررسی حضور آمریکا در منازعات میان کشوری و درون کشوری برآمده است، براین‌اساس استراتژی و تأثیرات ناخواسته حضور گستردۀ نظامی آمریکا بر منازعات درون و میان کشوری را که مستقیماً به موضوع هزینه‌های حضور نیروها و میزان حمایت کشورهای میزبان از حضور آمریکا مرتبط بود مورد بررسی قرار داده است.
موضوعات: ایالات متحده - سیاست خارجی؛ سیاست نظامی - ایالات متحده
RAND

جستجو درون متن این مدرک
نوشتار حاضر از یک‌سو نشان‌دهندۀ چشم‌انداز نیروهای مسلح آمریکا دربارۀ نوع تهدیدات و چالش‌های امنیتی محتمل در دهه‌های آینده و نیز عوامل ایجادکنندۀ این تهدیدات و ازسوی‌دیگر، تمهیدات و تدابیر لازم برای کسب آمادگی بیشتر و بهتر نیروی زمینی آمریکا برای مقابله با چالش‌هاست. به باور نویسنده، طراحان نظامی و امنیتی در ایالات متحده از آن بیمناک هستند که مهم‌ترین رقبا و دشمنان این کشور شامل روسیه، چین، کرۀ شمالی و ایران و همچنین بازیگران غیردولتی مانند سازمان‌های افراطی مسلح مانند القاعده و داعش با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته، تغییرات جمعیتی عمده، شرایط بحرانی در اقتصاد جهانی، و نیز بهره‌برداری امتیازهای راهبردی جغرافیایی، همچنان به ایجاد چالش‌های امنیتی برای آمریکا در آینده ادامه دهند.
موضوعات: سیاست نظامی - ایالات متحده؛
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
خروج انگلستان از خليج فارس در سال 1971 كه توام با بحران جنگ ويتنام بود، ايالات متحده را واداشت تا ازطريق موكلان منطقه‌اي خود دكترين دوستوني خود را به‌عنوان راهبرد اصلي در خليج فارس تعريف كند. با وقوع انقلاب اسلامي در ايران توازن منطقه‌اي دگرگون شد. به باور نویسنده، نگراني از نفوذ كمونيسم و تحولات بعدي و به‌ويژه جنگ ايران و عراق از عوامل حضور گستردۀ اين كشور در منطقه بوده‌اند. تهاجم رژيم صدام به كويت، حضور آمريكا در خليج فارس را تثبيت كرد. چرخش سياست خارجي اوباما تركيبي از سنت ويلسونيسم و عملگرايي و بازسازي چهرۀ مخدوش‌شدۀ آمريكا با استفاده از قدرت هوشمند و احياي رهبري آمريكا با استفاده از ظرفيت نهادهاي بين‌المللي و ائتلاف‌هاي منطقه‌اي و جهاني و دوري از يكجانبه‌گرايي دوران بوش پسر بود.
موضوعات: سیاست نظامی - ایالات متحده ؛ ایالات متحده - سیاست خارجی
فصلنامه سیاست خارجی

جستجو درون متن این مدرک
ایالات متحدۀ آمریکا با دشواری‌های بسیاری برای شکل‌دادن به راهبردهای آتی امنیتی و دفاعی خود در فضای بی‌نظم و متغیر آتی روبه‌روست؛ درحالی‌که استراتژیست‌های آمریکایی در عرصۀ سیاسی در تلاشند تا راهبردهای سیاسی این کشور را در تطابق با فضای جدید شکل‌ دهند، فعالان حوزۀ نظامی این کشور به‌دنبال یافتن راه‌هایی برای پیاده‌سازی عملی این راهبردها در واقعیت بیرونی هستند. از دید اندیشکده‌هاي دفاعی و نظامی آمریکایی، نفوذ این کشور با زیر سؤال رفتن خطوط قرمز و فرسایش آستانه‌هاي جنگی با تهدید روبه‌روست و چین، روسیه، و ایران توانسته‌اند اقتدار نظامی این کشور را با این روش‌ها به بازي بگیرند.
موضوعات: ایالات متحده - امنیت ملی؛ سیاست نظامی - ایالات متحده
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
آنچنان که گزارش واشینگتن پست نشان می‌دهد، ژنرال ماتیس، یکی از ژنرال‌های ارشد نظامی آمریکایی، در سال 2010، به‌صورت جدی اقدام به آماده‌سازی سناریوهای تهاجم نظامی علیه ایران کرده است. سفیران آمریکا در کشورهای منطقه که در جلسات مرتبط با این سناریوها در مقر فرماندهی مرکزی آمریکا در قطر حاضر بوده‌اند، توصیف می‌کنند که گویی ماتیس سناریوی جنگ جهانی سوم را ترسیم می‌کرده است. راهکارهای ماتیس نشان از آن دارد که وی متمایل به آغاز درگیری نظامی در کوتاه‌مدت با ایران نیست. به باور نویسنده، به‌نظر نمی‌رسد عقلانیت سیاسی در آمریکا در دورۀ ترامپ بخواهد منطق استراتژیک را نادیده بگیرد؛ مگر آنکه تحولاتی اساسی در ساختار درونی محدودیت‌های فنی - نظامی پیش‌ روی آمریکا رخ دهد که منطق استراتژیک را از درون متحول کند.
موضوعات: ایالات متحده - سیاست نظامی؛ ایران - امنیت ملی
نشزیه سیاسی - تحلیلی همشهری دیپلماتیک

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ >> ۶۱