نتیجه جستجو ( ۱ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
در حال حاضر سازمان‌ةای غیردولتی نقش بسیار مهمی را در کنار سایر بازیگران عرصه بین‌الملل، یعنی دولتها و سازمان‌های بین‌المللی در توسعه و ارتقای حقوق بشر ایفا می‌کنند. سازمان غیردولتی دیده‌بان (ناظر) حقوق بشر یکی از این سازمان‌ها است که نزدیک به سه دهه می‌باشد که در این زمینه فعال است. پژوهش حاضر با بهانه قرار دادن بخش‌هایی از گزارش سالانه این سازمان درخصوص وضعیت حقوق بشر جهان در سال ۲۰۱۰ ، پس از بیان شیوه عملکرد سازمان‌های غیردولتی در ارتقای وضعیت حقوق بشر در سطح جهان، به تحلیل عملکرد این سازمان پرداخته، نوع رویکرد و نگاه آن به وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، آمریکا، اروپا و سرزمین‌های اشغالی را مورد بررسی قرار می‌دهد.
موضوعات: سازمان دیده‌بان حقوق بشر ؛ Human Rights Watch (Organization)؛ سازمان دیده‌بان حقوق بشر – نمونه‌پژوهی؛ حقوق بشر – نمونه‌پژوهی؛ سازمان‌های غیردولتی
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک