نتیجه جستجو ( ۳ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
در حال حاضر سازمان‌ةای غیردولتی نقش بسیار مهمی را در کنار سایر بازیگران عرصه بین‌الملل، یعنی دولتها و سازمان‌های بین‌المللی در توسعه و ارتقای حقوق بشر ایفا می‌کنند. سازمان غیردولتی دیده‌بان (ناظر) حقوق بشر یکی از این سازمان‌ها است که نزدیک به سه دهه می‌باشد که در این زمینه فعال است. پژوهش حاضر با بهانه قرار دادن بخش‌هایی از گزارش سالانه این سازمان درخصوص وضعیت حقوق بشر جهان در سال ۲۰۱۰ ، پس از بیان شیوه عملکرد سازمان‌های غیردولتی در ارتقای وضعیت حقوق بشر در سطح جهان، به تحلیل عملکرد این سازمان پرداخته، نوع رویکرد و نگاه آن به وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، آمریکا، اروپا و سرزمین‌های اشغالی را مورد بررسی قرار می‌دهد.
موضوعات: سازمان دیده‌بان حقوق بشر ؛ Human Rights Watch (Organization)؛ سازمان دیده‌بان حقوق بشر – نمونه‌پژوهی؛ حقوق بشر – نمونه‌پژوهی؛ سازمان‌های غیردولتی
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
سازمان‌های غیردولتی عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر از جمله مطرح‌ترین و تاثیرگذارترین سازمان‌ها در حوزه نظارت بر حقوق بشر در سطح بین‌المللی هستند که در مواردی می‌توانند با گزارش‌ها و بیانیه‌های خود، توجه جهانی را به وضعیت حقوق بشر در یک کشور جلب نموده، حتی منجر به تغییر سیاست‌های حقوق بشری در یک کشور شوند. این مقاله تلاش دارد با بررسی تاریخچه و نوع تعامل این سازمان‌ها با نظام جمهوری اسلامی، ضمن ارائه تصویری روشن از جنس تعامل دوجانبه، به ارائه راهکارهایی برای کاهش آسیب‌پذیری و افزایش امکان بهره‌برداری از این تعامل از سوی جمهوری اسلامی ایران بپردازد
موضوعات: حقوق بشر؛ سازمان عفو بین‌الملل؛ دیده‌بان حقوق بشر؛
فصلنامه بین‌المللی روابط خارجی

جستجو درون متن این مدرک
سازمان‌های غیردولتی به‌عنوان نسل سوم بازیگران بین‌المللی دارای ظرفیت‌های خاص و ویژه‌ای است. نگاه رایج درخصوص آلت دست بودن بسیاری از این سازمان‌ها و عدم امکان حفظ استقلال دیدگاه، روش، اهداف و مسائل مالی آنها ازجمله مباحثی است که احتمالا تا زمان‌های طولانی ادامه خواهد داشت. بااین‌حال نگاهی سازنده به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های استثنایی این سازمان‌ها در کنار آگاه بودن از موارد تخلف ثبت‌شده از ایشان، یک کارشناس یا سیاست‌ساز را در اخذ تصمیم منطقی درخصوص نحوه برخورد معقول با سازمان‌های غیردولتی یاری خواهد رساند.
موضوعات: س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ غ‍ی‍ردول‍ت‍ی‌ ؛ خقوق بشر؛ س‍ازم‍ان‌ ع‍ف‍و ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل ‌‎Amnesty International‬؛ دیده‌‌بان حقوق بشر
فصلنامه راهبرد

جستجو درون متن این مدرک