نتیجه جستجو ( ۲۶۶ مدرک )
صفحه ۱ از ۲۷ صفحه
مداخله براساس دعوت، همواره با اغراض سیاسی در راستای تأمین منافع دولت مداخله‌گر همراه بوده است. جامعۀ بین‌المللی نه‌تنها در دورۀ جنگ سرد، بلکه پس از خاتمۀ آن نیز بارها شاهد این‌گونه مداخله‌ها بوده است. هرچند حقوق بین‌الملل در مورد این نوع مداخله قواعد خاص و صریحی ندارد، اما می‌توان معیارهایی را برای ارزیابی مشروعیت آنها در این حقوق یافت. مداخلۀ عربستان سعودی و امارات متحدۀ عربی در بحرین با سکوت شورای امنیت و برخورد منفعلانۀ آن مواجه شد. این نوشتار ضمن بررسی معیارهای ارزیابی مشروعیت مداخله براساس دعوت، به بررسی قانونی بودن مداخله در بحرین، هم براساس آن معیارها و هم براساس دکترین مسئولیت حمایت پرداخته است.
موضوعات: حقوق بین‌الملل
فصلنامه سازمان‌های بین‌المللی

جستجو درون متن این مدرک
پرسش پژوهش حاضر اين است که تحريم‌هاي بين‌المللي پس از جنگ سرد، چگونه در قالب يك رژيم بين‌المللي قابل تبيين است؟ در پاسخ به اين پرسش، تحريم‌هاي دوران پس از جنگ سرد بررسي شده و با استفاده از نظريۀ رژيم‌هاي بين‌المللي به‌طور اعم و نظريۀ يانگ به‌طور اخص، اجزاي مختلف رژيم بين‌المللي تحريم كه مربوط به دوران پس از جنگ سرد است و شامل اجزاي ماهوي، تصميم‌سازي، اجرايي– نظارتي و سنجش كارايي است، بررسی شده است. هریک از این اجزا شامل زیربخش‌هایی است که درنوشتار حاضر مورد ارزیابی قرار گرفته است.
موضوعات: تحریم (حقوق بین‌الملل)
فصلنامه روابط خارجی

جستجو درون متن این مدرک
نوشتار حاضر به بررسی این پرسش پرداخته است که: حق تعیین سرنوشت در چهارچوب حقوق بین‌الملل، بیشتر از رویه‌های سیاسی پیروی می‌کند یا از قواعد حقوقی؟ در پاسخ باید گفت به‌لحاظ پراکندگی و فقدان یگانگی در رفتار دولت‌ها، قواعد حقوق بین‌الملل عرفی که معرف همۀ وضعیت‌های حامل حق تعیین سرنوشت باشد، شکل نگرفته است. بنابراین، در بیشتر وضعیت‌ها، ادعای سیاسی از مطالبۀ حقوقی قابل مرزبندی روشن نیست و شناسایی که مهم‌ترین عنصر اعطای این حق به مردم طالب آن است، مفید به ارادۀ سیاسی دولت‌هاست و از معیارهای حقوقی روشنی پیروی نمی‌کند.
موضوعات: حقوق بین‌الملل
فصلنامه مطالعات راهبردی

جستجو درون متن این مدرک
این نوشتار، ضمن بررسی مشروعیت مقوله مقاومت و به عبارتی مبارزات آزادی‌بخش، ازمنظر حقوق بین‌الملل، به بیان حق مبارزه مسلحانه نهضت‌های مقاومت برای اعمال حق تعیین سرنوشت پرداخته، تمایز آن را با جدایی‌طلبی که اعمالی تروریستی معرفی می‌شوند، تبیین و عوامل خلط این دو را بررسی کرده است.
موضوعات: حقوق بین‌الملل
فصلنامه مطالعات بسیج

جستجو درون متن این مدرک
بدیهی است که حقوق بین‌الملل، مبتنی‌بر نیازهای جامعه بین‌المللی است و با توجه به ماهیت سیال و تغییرپذیر نیازهای این جامعه، تحول و دگرگونی در قواعد آن، حسب مورد اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. در این میان قواعد مربوط به اخذ غنایم نیز به‌عنوان جزئی از کل ، مشمول این تغییر و تحولات بوده و باید خود با «کل» هماهنگ نماید. آن‌چه در این نوشتار دنبال می‌شود شناسایی وضعیت موجود قواعد حاکم بر غنایم و ارزیابی آن به‌منظور نیل به وضعیت مطلوب است. در زمینه غنایم جنگی در حقوق بین‌الملل باید گفت که بیشتر این قواعد به‌صورت قواعد عرفی هستند.
موضوعات: جنگ (حقوق بین‌الملل)
انتشارات زعیم

جستجو درون متن این مدرک
در صحنه روابط بین‌الملل امروز حقوق بین‌الملل را می‌توان مهم‌ترین دستاوردی دانست که بشر با تکیه بر آن توانسته است از بروز هرج و مرج و قدرت‌نمایی امپراطوری‌های افسارگسیخته مبتنی‌بر زور برای تصاحب سرنوشت دیگران تا حدودی پیشگیری نماید. دولت‌ها در سایه این نظم بین‌المللی با آسودگی خیال به تنظیم روابط خود پرداخته و با عقد معاهدات و پیوستن به میثاق‌های بین‌المللی با امید به آینده منافع ملت‌هایشان را تضمین می‌کنند. نوشتار حاضر نوعی بازشناسی و نه بازتعریف حقوق بین‌الملل است.
موضوعات: حقوق بین‌الملل
/ مرندیز

جستجو درون متن این مدرک
با توجه به آنکه هر روز در جهان جنگ و درگیری اتفاق می‌افتد و عدالت جهانی هنوز در تمام کشورها تحقق نیافته، حقوق بین‌الملل با چالشی جدی مواجه است. یکی از این موضوعات بین‌المللی، مسئله محیط زیست است که به رغم مقررات بین‌المللی موجود، وضع حاضر رضایت‌بخش نیست و باید برای حل آن، حقوق بین‌الملل جدیدی ایجاد شود. لذا نویسندگان این مقاله سعی می‌کنند که آینده حقوق بین‌الملل را با مقایسه با سیستم حقوق اروپایی مورد ارزیابی قرار دهند؛ زیرا به نظر آنان در آینده این دو سیستم، مشابه یکدیگر خواهند بود.
موضوعات: حقوق بین‌الملل؛
فصلنامه سیاست خارجی

جستجو درون متن این مدرک
۸. Universal Jurisdiction National Courts and Prosecution of Serious crimes Under International Law ، خرداد ۱۳۸۵
صلاحیت جهانی محاکم ملی و تعقیب جرایم عمده طبق حقوق بین‌الملل
کتاب حاضر که به صورت مجموعه مقالات و در قالب یک مقدمه و دو بخش تنظیم شده پیرامون صلاحیت جهانی است. صلاحیت جهانی بر این اساس استوار است که جرایم عمده بین‌المللی اعم از نسل‌کشی، جنایت علیه صلح، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و شکنجه، چنان اعمال غیرانسانی محسوب شوند که هر دولتی محق است تا متهمین در این زمینه را صرف‌نظر از مکان وقوع جرم و ملیت قربانی و مجزم، در محاکم ملی قضایی تحت تعقیب و محاکمه قرار دهد. به اعتقاد نویسنده صلاحیت جهانی هرچند به عنوان یکی از ابزارهای بالقوه حقوق بین‌الملل مطرح است، ولی هنوز از سوی متخصصین حقوقی کمتر پذیرفته شده است و با احتیاط با آن برخورد می‌شود.
موضوعات: حقوق بین‌الملل؛ ماسیدو ، استفن . صلاحیت جهانی محاکم ملی و تعقیب جرایم عمده طبق حقوق بین‌الملل - نقد و تفسیر
فصلنامه سیاست خارجی

جستجو درون متن این مدرک
طبق کنوانسیون مسئولیت بین‌المللی درقبال خسارات ناشی از اشیای فضایی (1972)، تنها دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی ممکن است درقبال این خسارات، دارای مسئولیت بین‌المللی شوند و افراد و شرکت‌های غیردولتی تنها درقبال دولت متبوع خویش که موظف به جبران خسارات ناشی از فعالیت‌های ایشان است، ممکن است طبق حقوق داخلی، مجبور به جبران خسارت شوند. باتوجه به اینکه فعالیت‌های فضایی سازمان‌های غیردولتی در چند دهۀ اخیر بسیار گسترش یافته است، نوشتار حاضر سعی دارد تا به این پرسش اصلی پاسخ دهد که آیا امکان تعمیم نظام مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی بین‌الدولی که در حقوق بین‌الملل فضا به نظم کشیده شده است، بر سازمان‌های غیردولتی وجود دارد یا خیر؟
موضوعات: حقوق فضا؛ امنیت فضا؛ حقوق بین‌الملل؛ میراث مشترک بشری (حقوق بین‌الملل)
فصلنامه راهبرد

جستجو درون متن این مدرک
طی مذاکرات نمایندگان کشورها درباره تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری(ICC) ، علاوه بر تعریف «جنایت تجاور»، در مورد نحوه اعمال صلاحیت دیوان کیفری بر این امر نیز اختلاف وجود دارد. کشورهای غربی و به ویژه اعضای دائم شورای امنیت با طرح انحصاری بودن مسئولیت شورای امنیت، شرط اصلی اعمال صلاحیت دیوان را احراز قبلی «عمل تجاوز» توسط این شورا می‌دانستند. برخی معتقدند که در صورت امتناع یا ناتوانی شورای امنیت از احراز عمل تجاوز، دیوان کیفری می‌تواند از مجمع عمومی درخواست بررسی وقوع «عمل تجاوز» کند. گروهی دیگر دیوان دادگستری را صالح می‌دانند، گروهی هم مسئولیت سیاسی شورای امنیت را از صلاحیت قضایی دیوان کیفری متمایز دانسته و شرط ضروری استقلال دیوان کیفری را احراز وقوع «عمل تجاوز» توسط این دیوان می‌دانند.
موضوعات: تجاوز (حقوق بین‌الملل)؛ دخالت (حقوق بین‌الملل)؛ دیوان بین‌المللی کیفری؛ سازمان ملل متحد . شورای امنیت
فصلنامه حقوق

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ >> ۲۷