نتیجه جستجو ( ۱ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
۱. The Effectiveness of US Military Information Operations in Afghanistan 2001-2010: Why RAND Missed the Point ، اسفند ۱۳۹۱
تاثیر عملیات‌های اطلاعاتی ارتش آمریکا در افغانستان 2001ـ2010: چرا موسسه رند این مهم را نادیده گرفت؟
در می 2012 موسسه رند مطالعه دقیقی را درباره کارامدی عملیاتهای اطلاعاتی آمریکا در افغانستان بین سال‌های 2001 تا 2010 منتشر کرد و در پایان به 6 درسی که آمریکا باید از این عملیات‌ها بگیرد اشاره کرده و 5 توصیه در این زمینه ارائه داده است. پژوهش حاضر با یافته‌های این تحقیق موافق است، اما با توصیه‌های انجام شده مخالف. نویسنده در پژوهش خود به نقد گزارش رند پرداخته و معتقد است که نبود درک از اصول اولیه ارتباط در افغانسات از سوی ایساف و در محیط‌های به‌دور از درگیری مشکل اصلی بوده و باید برای رفع این نقیصه اقدام کرد.
موضوعات: افغانستان - امنیت ملی؛ ایالات متحده . ارتش؛ جاسوسی - افغانستان؛
Defence Academy of the United Kingdom

جستجو درون متن این مدرک