نتیجه جستجو ( ۱ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران در جلسه‌ای که در تاریخ ۲۳/۶/۱۳۸۷ به منظور آسیب‌شناسی ابعاد نظامی و امنیتی برنامه چهارم توسعه برگزار کرد، ضمن آسیب‌شناسی متدولوژیک، ساختاری و محتوایی، برنامه چهارم توسعه را در قالب سند چشم‌انداز مورد نقد و آسیب‌شناسی قرار داده است.
موضوعات: ایران - سیاست اقتصادی؛ تحولات اقتصادی - ایرانا؛ امنیت اقتصادی؛ ؛
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک