نتیجه جستجو ( ۱ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
۱. روان‌شناسی تروریسم ، خرداد ۱۳۸۹
نویسنده کتاب ضمن تعریف تروریسم، به روش‌های روان‌شناختی درک خشونت پرداخته و در ادامه به تحقیقات معاصر پیرامون روان‌شناسی تروریسم را مورد ارزیابی قرار داده است. نقاط آسیب‌پذیر گروه‌های تروریستی، موضوع دیگری است که کتاب به آن پرداخته است. بخش بعدی کتاب به بررسی برخی از مشاهدات مربوط به نحوه تغییر سازمان‌های تروریستی در طول زمان و جذب نیرو، نحوه تداوم حیات گروه‌ها، نقش رهبری و فرایندهای فروپاشی گروه‌های تروریستی پرداخته و در نهایت نتیجه‌گیری کرده است.
موضوعات: تروریسم‌ - جنبه‌های روان‌شناسی؛ تروریست‌ها - روان‌شناسی؛ برن ، رندی . روان‌شناسی تروریسم - نقد و تفسیر
فصلنامه مطالعات بسیج

جستجو درون متن این مدرک