نتیجه جستجو ( ۲۸ مدرک )
صفحه ۱ از ۳ صفحه
کتاب مدیریت راهبردی عصرمدار شامل هشت فصل است و در ۲۷۴ صفحه تنظیم شده. نویسنده کتاب تاکید کرده که با وجود طرح مباحث اجرا و کنترل راهبرد، در این کتاب بیشتر به مقوله برنامه‌ریزی و تدوین راهبرد پرداخته است. وی همچنین تلاش کرده با رویکردی کاربردگرایانه، علاوه بر سوالات نظری و عملی، مجموعه‌ای از سوالات راهنمای تدوین راهبرد را در پایان هر فصل در قالب تمرین‌ها و سرمشق‌های کارگاهی ارائه کند. نویسنده، الگوی برنامه‌ریزی پیشنهاد شده در این کتاب را قابل توسعه و تطبیق دانسته، از قابلیت انعطاف آن برای به کارگیری از سطح ملی و فراملی گرفته تا سطح فردی، سخن گفته است.
موضوعات: برنامه‌ریزی استراتژیک
فصلنامه مطالعات بسیج

جستجو درون متن این مدرک
به باور نویسنده، تصمیم‌گیری در شرایط عدم قطعیت به‌ویژه تصمیم‌های راهبردی به یک موضوع و مسالۀ بسیار مهم برای تمامی سازمان‌ها و در سطح بالاتر برای دولت‌ها تبدیل شده است. عدم قطعیت‌ها باعث می‌شوند تا سازمان‌ها در اتخاذ تصمیم‌ها دچار شک‌و‌تردید شوند و نتوانند از تمام ظرفیت و قابلیت‌های سازمانی یا ملی برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنند. با توجه به ماهیت غیرقابل پیش‌بینی آینده گرفتن هرگونه تصمیم به‌ویژه تصمیم‌های راهبردی به غایت پیچیده و دشوار است و می‌تواند هزینه‌های سنگینی برای سازمان‌ها و نهادها داشته باشد. این دشواری و پیچیدگی برای سازمان‌ها و نهادهای ایران نیز وجود دارد.
موضوعات: سیاست و حکومت؛ برنامه‌ریزی استراتژیک
ماهنامه نامه آینده‌پژوهی

جستجو درون متن این مدرک
نوشتار حاضر با هدف تعيين روش‌هاي تحقيق در مديريت راهبردي صورت گرفته است. مورد مطالعه در اين تحقيق، تحقيقات انجام شده در حوزه مديريت راهبردي سطح كلان كشور است. اين تحقيق برحسب دستاورد يا نتيجه تحقيق از نوع توسعه اي -كاربردي و از لحاظ هدف تحقيق از نوع اكتشافي و به لحاظ نوع داده‌هاي مورد استفاده، يك تحقيق كيفي است. ابزار جمع آوري داده ها، اسناد و مدارك (نتايج تحقيقات منتشر شده در حوزه مديريت راهبردي) مي باشد كه با استفاده از منابع مختلف، داده‌هاي لازم جمع‌آوري و از طريق روش تحليل مقايسه الگوها، داده ها تحليل شدند. نتايج حاصل نشان مي دهد كه از بين انواع روش هاي تحقيق، روش تحقيق موردي، اقدام پژوهي و قوم نگاري به ترتيب روش هاي مناسبي جهت طراحي راهبرد، اجراي راهبرد و كنترل راهبرد است.
موضوعات: تحقیق - روش‌شناسی؛ برنامه‌ریزی استراتژیک
فصلنامه راهبرد

جستجو درون متن این مدرک
هدف اصلی کنترل استراتژیک، حفظ پویایی و بقای پایدار سازمان است و این مهم از طریق ارزیابی مستمر برای، اثربخشی و هماهنگی استراتژیک سازمان تحقق می‌یابد. این نوشتار با مروری بر ادبیات موجود، الگوی کنترل استراتژیک را با دیدگاه تفسیری ارائه می‌دهد. فرایند کنترل استراتژیک، شامل چهار مرحله تعیین موضوع کنترل، پویش و پایش محیط، تحلیل و تفسیر داده‌های جمع‌آوری شده و ارائه پاسخ و عکس‌العمل مناسب است. همه این چهار مرحله تحت تاثیر ادراک سازمان از محیط داخلی و خارجی خود است.
موضوعات: برنامه‌ریزی استراتژیک؛ توسعه پایدار
فصلنامه دانش ارزیابی

جستجو درون متن این مدرک
۵. Key Strategic Issues List ، تير ۱۳۸۸
فهرست مسائل استراتژیک مهم
نوشتار حاضر فهرستی از مسائل مهم استراتژیک است که با هدف ارائه مرجعی مناسب برای محققان نظامی و غیرنظامی درزمینه منافع و علایق خاص وزارت دفاع آمریکا تهیه شده است. برخلاف دیگر فهرست‌ها که به‌طور کلی بازتاب مسائل عملیاتی و تکنیکی است، این لیست صرفا متمرکز بر مسائل استراتژیک می‌باشد.
موضوعات: استراتژی نظامی؛ برنامه‌ریزی استراتژیک
/ Strategic Studies Institute

جستجو درون متن این مدرک
این نوشتار با مروری بر نظریه‌های مربوط به برنامه‌ریزی راهبردی، به ارائه تعریف و ویژگی‌های آن پرداخته و ضمن بررسی جایگاه برنامه‌ریزی راهبردی در سازمان‌ها، فرآیند آنها را معرفی کرده و الگویی برای این کار ارائه داده و گام‌های لازم را برای تدوین برنامه‌های راهبردی و مراحل گوناگون آن در سازمان‌های نظامی پیشین پیشنهاد کرده است. در انتها محاسن و نقاط قوت و نیز دام‌ها و موانعی که برسر راه برنامه‌ریزی‌های راهبردی در سازمان‌های نظامی وجود دارند معرفی و شرایط لازم برای موفقیت در برنامه‌ریزی راهبردی موثر را پیشنهاد کرده است.
موضوعات: برنامه‌ریزی استراتژیک؛ استراتژی نظامی
فصلنامه راهبرد دفاعی

جستجو درون متن این مدرک
این نوشتار برگرفته از پژوهشی کاربردی است که به تعیین الگوی مدیریت راهبردی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با توجه به اختصاصات ویژه این نظام پرداخته است. حاصل این پژوهش که با شناخت و بررسی الگوهای مدیریت راهبردی در حوزه‌های تجاری، دولتی و نظامی و بررسی ویژگی‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجرا شده، الگویی بومی و مناسب برای ج.ا.ا است.
موضوعات: ایران - نیروهای مسلح ؛ برنامه‌ریزی استراتژیک
فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک

جستجو درون متن این مدرک
هدف از این نوشتار بررسی الگوهای مختلف برنامه‌ریزی راهبردی و طراحی الگوی مناسب جهت برنامه‌ریزی راهبردی دفاعی در ایران است. در این تحقیق که به روش موردی و زمینه‌ای انجام شده، انواع مدل‌ها و الگوهای مفهومی برنامه‌ریزی راهبردی از منابع موجود و قابل دسترس جمع‌آوری و مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده که یک الگوی یکسان برنامه‌ریزی راهبردی دفاعی در تمام کشورها قابل بهره‌برداری نیست، بلکه الگوی مناسب هر کشور متاثر از عواملی چون ساختار دفاعی ـ امنیتی، پارادیم فکری مدیریت راهبردی، نظام برنامه‌ریزی دفاعی ـ امنیتی دکترین نظامی، نگرش مدیران، قوانین، و تهدیدات و تحولات محیط خارجی کشور ارزش‌های حاکم بر جامعه می‌باشد.
موضوعات: برنامه‌ریزی استراتژیک؛ سیاست امنیتی
فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک

جستجو درون متن این مدرک
این نوشتار به بررسی نقش هوشمندی راهبردی در برنامه‌ریزی راهبردی دفاعی پرداخته، همچنین تلاش کرده ارتباط بین دو متغیر هوشمندی راهبردی و برنامه‌ریزی راهبردی دفاعی را روشن نماید و لذا این بررسی از طریق جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای و بررسی میدانی انجام‌ گرفته و نتایج حاصله از تحقیق در قالب طیف لیکرت و آمار‌های تی – استیودنت و کای اسکوتئر به آزمون گذاشته شده است.
موضوعات: برنامه‌ریزی استراتژیک؛ سیاست امنیتی
فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک

جستجو درون متن این مدرک
شرایط جدید نظام بین‌الملل باعث شده است کشورها برای تامین منافع ملی خود ابزارها و راه‌های جدیدی را به‌کار گیرند که مهم‌ترین آنها را می‌توان بهره‌گیری از قدرت نرم دانست. ج.ا.ایران نیز ضمن توجه و تقویت جنبه‌های مختلف قدرت سخت، به تقویت ابعاد قدرت نرم خود پرداخته است. نوشتار حاضر به بررسی این پرسش پرداخته است که با توجه به نفوذ ایران در فلسطین، منابع قدرت نرم‌افزاری ایران در این کشور چه مولفه‌هایی را دربر می‌گیرد؟
موضوعات: ایران - سیاست خارجی؛ قدرت (علوم اجتماعی) - ایران؛ برنامه‌ریزی استراتژیک - ایران؛ فلسطین - سیاست و حکومت
دوماهنامه اطلاعات راهبردی

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲ | ۳