نتیجه جستجو ( ۵۷۲ مدرک )
صفحه ۱ از ۵۸ صفحه
نوشتار حاضر به بررسی و تبیین فرهنگ و امنیت نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. در این نوشتار، امنیت نظام سیاسی اساسا محصول سازگاری میان گفتمان‌های فرهنگی حاکم بر دولت، نسل زنده و نسل‌های پیشین است و ناسازگاری میان این سه گفتمان نیز منشا ناامنی و بی‌ثباتی معرفی شده است. نویسنده بر آن است که در این چهارچوب نظری به‌خوبی امنیت نظام جمهوری اسلامی ایران را تبیین کند و براین‌اساس، پیشنهادهای سیاست‌گذارانه‌ای در حوزۀ امنیت ملی جمهوری اسلامی را ارائه دهد.
موضوعات: ایران - امنیت ملی
فصلنامه مطالعات راهبردی

جستجو درون متن این مدرک
محیط امنیتی ایران در سال‌هاي اخیر به‌ویژه پس از انقلاب‌هاي عربی، ویژگی‌های نوپدیدي یافته است؛ ویژگی‌هایی که شیوه‌های مدیریت این محیط را در مقایسه با گذشته متفاوت می‌سازد، معطوف به تبیین این ویژگی‌ها و ارائۀ برخی پیشنهادها براي مدیریت محیط امنیتی کشور در شرایط جدید است. در این نوشتار، ابتدا ویژگی‌های نوپدید این محیط مورد بحث قرار گرفته و در ادامه، فرصت‌ها و تهدیدات ناشی از این ویژگی‌ها بررسی شده و درنهایت، در قالب جمع‌بندی، راهکارهایی برای مدیریت محیط نوپدید ارائه شده است.
موضوعات: ایران - امنیت ملی
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
به باور نویسندگان، محیط امنیتی ازجمله مقوله‌هایی است که بر سرنوشت و سیاست‌گذاری‌های دولت اثرگذار است که متاسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. محیط امنیتی، برآیندی از روابط قدرت و عرصۀ کنش و واکنش بازیگران بوده و شرایط و مطلوبیت یا عدم مطلوبیت محیط امنیتی، موضوعی نسبی و تناقض‌آمیز است. محیط امنیتی می‌تواند منفعل و یا فعال باشد؛ درصورت انفعال، بازیگر تسلیم شرایط، روندها و تحولات محیط خواهند بود، ولی در وضعیت فعال، می‌توان با سیاست‌ها و راهبردهای مناسب آن را ساخت. با توجه به اهمیت موضوع، طراحی شاخص‌های محیط امنیتی باید در دستورکار مراکز تحقیقات راهبردی قرار بگیرد.
موضوعات: ایران - امنیت ملی
دوماهنامه اطلاعات راهبردی

جستجو درون متن این مدرک
نویسنده بر این باور است که فعال‌ترین گروه بین تجزیه‌طلبان در انجام اقدامات ایذایی، گروهک «حرکت‌النضال لتحریر الاحواز» بوده است که با بمب‌گذاری‌های متعدد در مکان‌های عمومی، ادارات دولتی، بانک‌ها خط لوله‌های نفت و گاز و ...، خسارت‌های فراوان جانی و مالی برجا گذاشته است. این نوشتار به معرفی گروهک حرکه النضال العربی لتحریرالاحواز (جنبش آزادیبخش اهواز) پرداخته است و نگاهی به کنفرانس لاهه با عنوان «ایران و امنیت ملی عرب و نقش مسئله الاحواز» داشته است.
موضوعات: ایران - امنیت ملی
ماهنامه نامه هویت

جستجو درون متن این مدرک
در سال ۱۳۹۳ که با عنوان «اقتصاد و فرهنگ؛ با عزم ملی و مدیریت جهادی» نام‌گذاری شده است، جمهوری اسلامی ایران در سطوح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی با برخی چالش‌های امنیتی در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و سیاست خارجی مواجه خواهد بود که عمده آنها مواردی هستند که از سال‌های گذشته بر جای مانده‌اند. این نوشتار، ضمن تعریف «چالش امنیتی» و تدقیق زوایای مفهومی آن، با رویکردی آینده‌پژوهانه به شناسایی و تبیین شش چالش مهم امنیتی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۳ در سطوح داخلی و خارجی پرداخته است.
موضوعات: ایران - امنیت ملی
ماهنامه راهبردی دیده‌بان امنیت ملی

جستجو درون متن این مدرک
برقراری امنیت در هر کشور، رابطه مستقیمی با فراگیر بودن آن دارد و در فقدان امنیت فراگیر، منطقه، نواحی و مناطق امن نیز به تدریج دستخوش ناامنی شده و امنیت کل کشور را به چالش خواهند کشید. یکی از چالش‌های اساسی امنیت پایدار در کشور، معضل آسیب‌های اجتماعی است که طیف متنوعی از جرائم و اقدامات غیرقانونی یا نابهنجار را شامل می‌شود. باتوجه به اهمیت این مطلب، نوشتار حاضر با نگاهی گذرا به مطالعات این آسیب‌ها در کشور، به بررسی آسیب‌های اجتماعی موجود در بعضی مناطق پیرامونی کشور پرداخته است.
موضوعات: ایران - امنیت ملی
ماهنامه راهبردی دیده‌بان امنیت ملی

جستجو درون متن این مدرک
امروزه، با ایجاد فضاي جدید و پدیداري تهدیدهاي نوین، پارادیم نوین به ویژه پس از یازدهم سپتامبر هم دولت محور است و هم فرادولتی. با ورود کنش‌گران غیردولتی به مسائل دفاعی- امنیتی، شاهد نوعی پارادیم دووجهی دولتی- غیردولتی هستیم. با تهدیدهاي نوین، سیاست‌گذاران ناچارند در تدوین استراتژي‌هاي دفاعی- امنیتی نو، بر گفتمان همکاري دولتی و غیردولتی تکیه کنند. نوشتار حاضر این نوع تعامل را در برابر تهدیدهاي نوین مشمول حکمرانی راهبردی دانسته و آن را در دیدگاه امنیتی جمهوري اسلامی ایران بررسی می‌کند.
موضوعات: ایران - امنیت ملی
فصلنامه مطالعات راهبردي

جستجو درون متن این مدرک
امنیت ملی از مهم‌ترین دغدغه‌های هر کشوری است. این نوشتار به پردازش مولفه‌های امنیت ملی از منظر عوامل فرهنگی و اجتماعی پرداخته است. عوامل اجتماعی و فرهنگی در بین عوامل قدرت ملی، بزرگ‌ترین نقش را در جهت نیل به امنیت ملی ایفا کرده و نقش‌آفرینی سایر عوامل را تحت‌تاثیر قرار داده است. تلاش این نوشتار پردازش مولفه‌های امنیت ملی از منظر عوامل فرهنگی و اجتماعی است. در این نوشتار با استفاده از رویکرد سازه‌انگاری، میزان انسجام اجتماعی و تغییرات جمعیتی بر امنیت ملی ج.ا.ایران، مورد بررسی قرار گرفته است.
موضوعات: ایران - امنیت ملی
فصلنامه راهبرد دفاعی

جستجو درون متن این مدرک
اين نوشتار ضمن تعريف اقتصاد سياسي و مطالعه چگونگي پيوند اقتصاد سياسي با دفاع ملي، عدم تعادل، ناكارآمدي، نوآوري در ارائه خدمات دفاع ملي و بروز نيازهاي جديد را در ارتباط دوسويه ميان اين دو حوزه و نظريه‌هاي جديدي كه مدعي پاسخ گويي به نيازهاي دفاعي در شرايط جديد هستند، مرور کرده است. درنهايت با بررسي تاثيرات متقابل اقتصاد و دفاع ملي در وجه نظامي آن، الگوي تعامل اين دو حوزه در جمهوري اسلامي ايران طرح شده است. در حال حاضر، بخش نظامي در ايران در پنج حوزه تقويت صنايع نظامي، حضور و حمايت از بخش صنعتي و عمراني اقتصاد، انجام طرح‌هاي اقتصادي عام المنفعه، حفاظت از خطوط مواصلاتي و تجاري كشور در خارج از مرزها، حفاظت از زيرساخت‌هاي سايبري فضاي سايبري و محتواي آن به تقويت دفاع ملي كشور همت گماشته است.
موضوعات: ایران - امنیت ملی
فصلنامه مطالعات راهبردي

جستجو درون متن این مدرک
در این نوشتار به منظور پوشش دادن به سه مبحث معنا، اجزا و کارگزاران امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴، راه معقول و میسر آن است که قواعد کلیدی کاوش و تصمیم‌گیری در حوزه امنیت‌پژوهی و امنیت‌سازی تحریر و مطابق آن به افق‌های آتی اندیشیده شود. در پرتو این موضوع می‌توان مساله اساسی مجموعه مقالات این نوشتار را اینگونه طرح کرد که ایران اسلامی در افق ۱۴۰۴ با چه معنایی از امنیت مواجه است؟ مولفه‌های تشکیل‌دهنده امنیت ایران در این بازه زمانی کدامند و بالاخره اینکه بازیگران و کارگزاران امنیت مزبور چه نیروهایی هستند؟
موضوعات: ایران - امنیت ملی
دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ >> ۵۸