نتیجه جستجو ( ۶۱۶ مدرک )
صفحه ۱ از ۶۲ صفحه
نظریۀ بازدارندگی یکی از نظریات مبتنی‌بر رئالیسم و واقع‌گرایی در عرصۀ بین‌الملل است که عمدتاً پس از جنگ جهانی دوم و با تضعیف آرمانگرایی، مورد توجه نظریه‌پردازان مسائل استراتژیک قرار گرفته است.این نظریه در روابط بین‌الملل به «قدرت» به‌عنوان مؤلفۀ اصلی تبیین‌کنندۀ روابط بین‌ کشورها تأکید دارد و ضمن رد نظرات «ایده‌آلیستی» بر این باور است که میزان قدرت دولت‌ها، تأثیر مستقیم بر میزان امنیت ملی آنها دارد. نوشتار حاضرضمن بررسی و تجزیه‌وتحلیل نظریۀ بازدارندگی تلاش دارد نوع انطباق این نظریه را با موقعیت کنونی انقلاب اسلامی مورد ارزیابی قرار دهد.
موضوعات: ایران - امنیت ملی
فصلنامه سیاست و روابط بین‌الملل

جستجو درون متن این مدرک
جنوب غرب آسیا متشکل از کشورهایی است که تنوع هویتی سازه‌های سیاسی- فضایی منطقه و کشمکش‌های سیاسی برخاسته از منافع و رویکردهای متعارض کشورهای حاضر دست‌کم طی چند دهۀ اخیر نقش مؤثری در شکنندگی امنیت منطقه‌ای داشته است و این درحالی است که ثبات خاورمیانه، امنیت و کنترل انرژی منطقۀ ژئوپلیتیک خلیج فارس و کنترل رقبا در جنوب غرب آسیا همواره در کانون توجه سیاست خارجی ایالات متحدۀ آمریکا قرار داشته است. به باور نویسنده، طی دو سال اخیر رویکرد پاسیفیک‌محور آمریکا باتوجه به گسترش فزایند تروریسم و وزن ژئوپلیتیک ج.ا. ایران و نقشی که در ثبات منطقه دارد زمینۀ تحول مناسبات این کشور با ایران را درپی داشته است که گفت‌وگوهای هسته‌ای و رخدادهای مرتبط با آن در این حوزه قابلیت تأمل دارد.
موضوعات: ایران - امنیت ملی
فصلنامه بین‌المللی ژئوپلتیک

جستجو درون متن این مدرک
به باور نویسنده، کنش‌های افراطیون اغلب غریزی است و عموما در فضای انزوا می‌توانند موفق شوند؛ دراین میان، آنچه حائز اهمیت است موقعیت جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران درمیان این آشوب منطقه‌ای است، البته با هوشیاری دقیق نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ایران، تحت رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، خوشبختانه با تدابیر مهم امنیتی جریان‌های افراطی و تروریستی تاکنون موفق به انجام هیچ مورد ناامنی در سطح ایران نشده‌اند، درحالی که اغلب همسایگان ایران متاسفانه با این بحران دست‌وپنجه نرم می‌کنند و این مدل سیاسی - فرهنگی- امنیتی ایران در مهار تروریسم می‌تواند قابلیت بهره‌گیری توسط سایر کشورها برای افزایش امنیت را دارا باشد.
موضوعات: ایران - امنیت ملی
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

جستجو درون متن این مدرک
عدم برآورد تهديدهاي آيندۀ ايران كه مي‌تواند اثري منفي بر اجراي ماموريت نيروهاي مسلح بگذارد، همواره مسئلۀ اصلي فرماندهان بوده است. هدف نوشتار حاضر، تعيين شدت تهديدها عليه ايران است كه مي‌توانند بر حسن انجام ماموريت نيروهاي مسلح موثر واقع شوند. پژوهش حاضر به‌دنبال پاسخگويي به اين پرسش است كه اولويت تهديدها عليه ايران كدامند؟ براي تجزيه‌وتحليل داده‌هاي پژوهش و اعتبارسنجي داده‌هاي گردآوري‌شده نيز از آمار توصيفي و استنباطي و روش تحليل نظام‌مند (سيستماتيك) استفاده شده است.
موضوعات: ایران - امنیت ملی
فصلنامه راهبرد دفاعی

جستجو درون متن این مدرک
دولت‌ها نه از قدرتمندترین کشورها، بلکه از تهدیدآمیزترین آنها می‌ترسند. این احساس تهدید نیز تابع چهار متغیر قدرت متراکم، مجاورت جغرافیایی، توانایی تهاجمی و نیات و مقاصد تجاوزکارانه است. نوشتار حاضر با روش توصیفی و تحلیلی به‌دنبال تبیین و تحلیل تهدیدهای پیش‌روی ج.ا.ایران براساس الگوی موازنۀ تهدید استفان والت در غرب آسیا و پاسخ به این سوال است که چرا در این شرایط ج.ا.ایران و عراق به‌سمت ایجاد اتحاد و ائتلاف حرکت کرده‌اند.
موضوعات: ایران - امنیت ملی
دوماهنامه اطلاعات راهبردی

جستجو درون متن این مدرک
نوشتار حاضر به بررسی و تبیین فرهنگ و امنیت نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. در این نوشتار، امنیت نظام سیاسی اساسا محصول سازگاری میان گفتمان‌های فرهنگی حاکم بر دولت، نسل زنده و نسل‌های پیشین است و ناسازگاری میان این سه گفتمان نیز منشا ناامنی و بی‌ثباتی معرفی شده است. نویسنده بر آن است که در این چهارچوب نظری به‌خوبی امنیت نظام جمهوری اسلامی ایران را تبیین کند و براین‌اساس، پیشنهادهای سیاست‌گذارانه‌ای در حوزۀ امنیت ملی جمهوری اسلامی را ارائه دهد.
موضوعات: ایران - امنیت ملی
فصلنامه مطالعات راهبردی

جستجو درون متن این مدرک
محیط امنیتی ایران در سال‌هاي اخیر به‌ویژه پس از انقلاب‌هاي عربی، ویژگی‌های نوپدیدي یافته است؛ ویژگی‌هایی که شیوه‌های مدیریت این محیط را در مقایسه با گذشته متفاوت می‌سازد، معطوف به تبیین این ویژگی‌ها و ارائۀ برخی پیشنهادها براي مدیریت محیط امنیتی کشور در شرایط جدید است. در این نوشتار، ابتدا ویژگی‌های نوپدید این محیط مورد بحث قرار گرفته و در ادامه، فرصت‌ها و تهدیدات ناشی از این ویژگی‌ها بررسی شده و درنهایت، در قالب جمع‌بندی، راهکارهایی برای مدیریت محیط نوپدید ارائه شده است.
موضوعات: ایران - امنیت ملی
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
به باور نویسندگان، محیط امنیتی ازجمله مقوله‌هایی است که بر سرنوشت و سیاست‌گذاری‌های دولت اثرگذار است که متاسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. محیط امنیتی، برآیندی از روابط قدرت و عرصۀ کنش و واکنش بازیگران بوده و شرایط و مطلوبیت یا عدم مطلوبیت محیط امنیتی، موضوعی نسبی و تناقض‌آمیز است. محیط امنیتی می‌تواند منفعل و یا فعال باشد؛ درصورت انفعال، بازیگر تسلیم شرایط، روندها و تحولات محیط خواهند بود، ولی در وضعیت فعال، می‌توان با سیاست‌ها و راهبردهای مناسب آن را ساخت. با توجه به اهمیت موضوع، طراحی شاخص‌های محیط امنیتی باید در دستورکار مراکز تحقیقات راهبردی قرار بگیرد.
موضوعات: ایران - امنیت ملی
دوماهنامه اطلاعات راهبردی

جستجو درون متن این مدرک
نویسنده بر این باور است که فعال‌ترین گروه بین تجزیه‌طلبان در انجام اقدامات ایذایی، گروهک «حرکت‌النضال لتحریر الاحواز» بوده است که با بمب‌گذاری‌های متعدد در مکان‌های عمومی، ادارات دولتی، بانک‌ها خط لوله‌های نفت و گاز و ...، خسارت‌های فراوان جانی و مالی برجا گذاشته است. این نوشتار به معرفی گروهک حرکه النضال العربی لتحریرالاحواز (جنبش آزادیبخش اهواز) پرداخته است و نگاهی به کنفرانس لاهه با عنوان «ایران و امنیت ملی عرب و نقش مسئله الاحواز» داشته است.
موضوعات: ایران - امنیت ملی
ماهنامه نامه هویت

جستجو درون متن این مدرک
در سال ۱۳۹۳ که با عنوان «اقتصاد و فرهنگ؛ با عزم ملی و مدیریت جهادی» نام‌گذاری شده است، جمهوری اسلامی ایران در سطوح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی با برخی چالش‌های امنیتی در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و سیاست خارجی مواجه خواهد بود که عمده آنها مواردی هستند که از سال‌های گذشته بر جای مانده‌اند. این نوشتار، ضمن تعریف «چالش امنیتی» و تدقیق زوایای مفهومی آن، با رویکردی آینده‌پژوهانه به شناسایی و تبیین شش چالش مهم امنیتی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۳ در سطوح داخلی و خارجی پرداخته است.
موضوعات: ایران - امنیت ملی
ماهنامه راهبردی دیده‌بان امنیت ملی

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ >> ۶۲