نتیجه جستجو ( ۶۱۰ مدرک )
صفحه ۱ از ۶۱ صفحه
در بررسی شاخص‌های محیط امنیتی بین‌الملل، انتخاب هر کدام از بازیگران، براساس اتخاذ سیاست‌هایی شکل می‌گیرد که بهترین وجه منافع ملی آنها را تامین کند. به باور نویسنده، محیط مکانی جغرافیامدار است که تابعیت رفع نیازهای انسانی و اجتماعی شدن او را در قالب اهداف مشخص و نظام‌مند تعریف کرده، تا امکان هویت جمعی را تحقق بخشد. در شرایط کنونی، اتخاذ هریک از رویکردها و مقتضیات محیط امنیتی روابط بین‌الملل، هر بازیگر را با کاهش حداقل تهدیدها و آسیب‌پذیری‌ها و حداکثر استفاده از قابلیت‌ها و فرصت‌های ممکن و چه‌بسا با تلفیق یا ترکیب رویکردهای ممکن و جرح‌وتعدیل آن در شرایط و مقتضیات زمانی مواجه می‌کند.
موضوعات: امنیت بین‌المللی
دوماهنامه اطلاعات راهبردی

جستجو درون متن این مدرک
۲. Международные угрозы 2017, прогноз угроз международной безопасности и стабильности ، بهمن ۱۳۹۵
تهدیدات بین المللی 2017، پیش‌بینی تهدیدات امنیت و ثبات بین‌الملل
نوشتار حاضر به بررسی این پرسش پرداخته است که مهم‌ترین تهدیدات امنیت و ثبات بین‌الملل در سال 2017 چیست؟ به باور نویسنده، ، نظام بین‌الملل با سیکل جدید از بی‌ثباتی در نقاط مختلف مواجه شده و برای مقابله با آثار و پیامدهای منفی آن کشورها هم باید در سطح داخلی اصلاحات انجام داده و نیروهای داخلی را متحد کنند و در عرصۀ خارجی نیز کشورهای مختلف ضمن پرهیز از انزوا، باید به‌دنبال راهکارهای جمعی برای رفع تهدیدات امنیت و ثبات بین‌الملل باشند.
موضوعات: امنیت بین‌المللی
باشگاه گفت‌وگوهای بین‌المللی ولدای

جستجو درون متن این مدرک
نوشتار حاضر تلاش کرده تا روندهای تاثیرگذار بر امنیت جهان را بر مبنای روندهای ارائه‌شدۀ جهانی ترسیم کند. چهارچوب روندهای در دسترس که با تکیه بر روندهای جهانی ناظر به محیط امنیتی، تلاش کرده‌اند تا تصویری از آیندۀ امنیتی جهان را مورد بررسی قرار دهند، گزارش‌های روند‌پژوهانۀ برجسته‌ای است که در محیط بین‌المللی آینده‌پژوهی راهبردی توسط مهم‌ترین مراکز پژوهشی متعلق به قدرت‌های ذی‌نفوذ جهانی تدوین شده‌اند هدف اصلی نوشتار حاضر ایجاد فضایی اطمینان‌بخش و مشارکتی، برای آیندۀ امنیت جهان است: تا بر پایۀ آن، یتوان بستری برای آیندۀ مطلوب امنیتی کشور طراحی کرد. باید توجه داشت که این روندها تنها روندهای امنیتی نیستند، بلکه حوزه‌های تاثیرگذار بر امنیت مانند حوزه‌های فرهنگی، سیاسی و ... را نیز دربرمی‌گیرد.
موضوعات: امنیت بین‌المللی
فصلنامه محیط دفاعی بین‌الملل

جستجو درون متن این مدرک
دیدگاه‌ها و ارزیابی ارائه‌شده ازسوی جامعۀ اطلاعاتی آمریکا نقش مهمی در تعیین نقشۀ راه سازمان‌های اجرایی این کشور دارد. درحالی‌که می‌توان هزاران نوع تهدید برای منافع آمریکا در جهان متصور شد، انتخاب تعداد معدودی از آنها برای درج در گزارش، علاوه‌بر سختی کار نشانۀ اهمیت و توجه بسیار بالایی است که نهادهای ذی‌ربط آمریکا نسبت به موضوع دارند. با وجود این، بازتاب این تصمیم و انتخاب‌ها در داخل و خارج آمریکا جالب توجه است، ازجمله، به‌نحوی عجیب در ایران و آمریکا دیدگاه‌ها و تحلیل‌های مشابهی در زمینۀ گزارش جدید کلپر ارائه شده است. این نوشتار به بررسی محورهای اصلی سند برآورد تهدیدات و وضعیت ایران در سند جدید، پرداخته است.
موضوعات: امنیت بین‌المللی
ماهنامه دیده‌بان امنیت ملی

جستجو درون متن این مدرک
این نوشتار به بررسی مجموعۀ اصلی 31 مخاطره تعریف‌شده در 5 گروه اصلی: مخاطرات اقتصادی، مخاطرات زیست‌محیطی، مخاطرات جغرافیای سیاسی، مخاطرات اجتماعی و مخاطرات فنی پرداخته است. به باور نویسنده، 10 مخاطره‌ای که بیشترین نگرانی‌های سال 2014 را در سطح جهانی به همراه خواهند داشت، عبارتند از: بحران‌های مالی در اقتصادهای کلیدی جهان، سطح بیکاری بسیار بالا، بحران‌های آبی، تبعیض درآمدی شدید، شکست سیاست‌های کاهش انتشار و انطباق با تغییرات آب‌و‌هوایی، افزایش رخداد رویدادهای آب‌و‌هوایی، شکست حکومت جهانی، بحران تغذیه، شکست یک نهاد یا مکانیزم اساسی مالی و ناپایداری اجتماعی و سیاسی عمیق.
موضوعات: امنیت بین‌المللی
ماهنامه نامه آینده‌پژوهی

جستجو درون متن این مدرک
۶. Ville Intelligente et Sécurité Globale. Convergences, Avantages et Limites Pour de Nouveaux Paradigmes. Focus sur la Gestion des Crises de Sécurité Civile ، اسفند ۱۳۹۱
ایران ـ اسرائیل: کاربرد دوگانه تهدید هسته‌ای
این نوشتار به زبانی ساده به توضیح شهر هوشمند و امنیت جهانی پرداخته است، با این اعتقاد که شهر، به دلیل تحولات جهان امروز، باید به چالش‌های متعددی پاسخگو باشد. ضمن اینکه ضرورت توسعه شهری هماهنگ و پایدار در محیطی امن، مدیران شهر را برای حصول این مهم، بسیج کرده است. به نظر نویسندگان، راه‌حل‌هایی که مفهوم شهر هوشمند و همگرایی آن با امنیت بین‌الملل را ارائه می‌دهند، می‌کوشند به این چالش‌ها پاسخ گویند. این نوشتار نیز منافع و محدودیت‌های مفهوم شهر هوشمند، خصوصا در چارچوب نقش آن در امنیت بین‌الملل را توضیح داده است.
موضوعات: امنیت بین‌المللی
مجله دیپلماسی

جستجو درون متن این مدرک
در این نوشتار تلاش شده، با مطالعه تاریخی از زمان معاهده وستفالی ضمن واکاوی تغییرات ساختار نظام بین‌الملل و مفهوم قدرت، تحول مفهومی امنیت نیز رمزگشایی شود. این نوشتار همچنین لزوم مفهوم‌سازی امنیت نرم و توجه به امنیت نرم در عرصه عمل در عصر جدید که ساختار نظام بین‌الملل تحت تاثیر فرایند جهانی شدن و انقلاب اطلاعات می‌باشد و مفهوم قدرت نیز دچار تغییرات عملی و مفهومی شده و سخن از قدرت هوشمند به میان می‌آید، را گوشزد کرده است.
موضوعات: امنیت بین‌المللی
ماهنامه روابط فرهنگی

جستجو درون متن این مدرک
۸. Global Threat Assessment 2009 ، شهريور ۱۳۸۸
ارزیابی تهدید جهانی در سال 2009
نوشتار حاضر به ارزیابی تهدیدات امنیت جهانی در سال 2009 می‌پردازد. نویسندگان نوشتار حاضر با بررسی وضعیت سیاسی و امنیتی کشورهای مختلف جهان ازجمله عراق، افغانستان، پاکستان و سرزمین‌های اشغالی عنوان می‌دارند که سال جاری با تهدیدات امنیتی گسترده‌ای از جانب القاعده و تروریسم روبه‌رو است. علاوه‌براین درگیری‌های مختلف و چالش‌های امنیتی گوناگون در کشورهای مختلف جهان بررسی شده است.
موضوعات: امنیت بین‌المللی
/ Research Unit on International Security and Cooperation

جستجو درون متن این مدرک
۹. Breaking the Failed-State Cycle ، خرداد ۱۳۸۷
شکست چرخه دولت ورشکسته
به اعتقاد نویسندگان مقاله امنیت در سیستم کنونی بین‌المللی از همکاری دول قوی ایجاد می‌شود، زیرا دول ضعیف تهدیدات گسترده‌ای را از جمله تهدیدات قومی و مذهبی، قاچاق مواد مخدر، دارو و انسان، جرایم سازمان‌یافته فراملی، ناآرامی‌های مرزی گسترده و مشکلات زیست محیطی برای امنیت بین‌الملل ایجاد می‌کنند. علاوه ‌بر این مناطقی که دول ضعیف در آنها قرار دارند نیز به مناطقی ضعیف و نا امن تبدیل می‌شوند. نویسندگان تاکید می‌کنند که برای برقراری امنیت سیاسی، اقتصادی و اخلاقی در نظام بین‌الملل، دول قوی نمی‌توانند دول ضعیف را نادیده بگیرند. نویسندگان در پایان عنوان می‌کنند که دول قدرتمند باید با توجه به دول ضعیف یک ارتباط مستحکمی را بین اقتصاد و امنیت برقرار نموده و ابزار خشونت را در این دولت‌ها از میان بردارند.
موضوعات: امنیت بین‌المللی
/ Rand

جستجو درون متن این مدرک
۱۰. رویکردهای جدید در مطالعات امنیتی (جلد دوم) ، دي ۱۳۸۶
Security Studies in 21's Centrury
امنیت ازجمله واژگان مهمی به شمار می‌آید که به‌رغم کاربرد آن، محتوا و مدلول فلسفی ـ عینی‌اش مبهم و بسیار متعدد و متنوع می‌باشد به همین دلیل است که از آن به واژه‌ای مبهم و توسعه‌نیافته یاد می‌نمایند. نویسندگان حاضر که از کارشناسان برجسته حوزه امنیت هستند آخرین تحولات نظری را در این حوزه مورد بررسی قرار می‌دهند.
موضوعات: امنیت بین‌المللی - راهنمای آموزشی
/ انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ >> ۶۱