نتیجه جستجو ( ۲ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
۱. مسلمانان در چین و روابظشان با دولت ، آبان ۱۳۹۴
Muslims in China and their Relations with the State
نوشتار حاضر ضمن بررسی سیاست‌های دولت چین در قبال اقلیت مسلمان در چین، به این موضوع پرداخته است که چرا دولت چین سیاست سرکوب شدید را در قبال مسلمانان اویغور در پیش گرفته است. چشم‌انداز آینده سیاست‌های اتخاذی دولت چین در این حوزه و واکنش احتمال جامعه اویغور به این سیاست‌ها ازجمله دیگر موضوعاتی است که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است. به باور نویسنده، چین باید به هویت مسلمانان اویغور نه‌تنها در حوزۀ فرهنگی بلکه در حوزۀ سیاسی احترام بگذارد. اقدام بعدی اینکه چین باید از طریق بهبود استانداردهای زندگی، ارتقاء ارزش‌های اسلامی و به‌کارگیری سیاست‌های ترجیحی به وضعیت این اقلیت سروسامان دهد. چنین سیاست‌هایی در بلندمدت می‌تواند منجر به بهبود روابط چین با اویغورها شود.
موضوعات: مسلمانان - چین؛ اقلیتها - چین؛
Aljazeera Center for Studies/ موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۲. Muslims in China and their Relations with the State ، شهريور ۱۳۹۴
مسلمانان در چین و رابطه‌شان با دولت
نویسنده تصریح کرده که چرا دولت چین، سیاست سرکوب شدید را درقبال مسلمانان اویغور این کشور در پیش گرفته است؟ و در ادامه، چشم‌انداز آیندة سیاست‌های دولت چین در این حوزه و واکنش‌های احتمالی جامعة اویغور را بررسی کرده است. وی همچنین پاسخ دو گروه قومی اصلی مسلمان چین ‌ــ‌هوی‌ها و اویغورها‌ــ را به سیاست‌های جذبی دولت مرکزی تحلیل کرده و شرح داده که هوی‌ها، به‌واسطة پذیرندگی بیشتر در برابر فرهنگ و زبان چینی، به‌مراتب فشار کمتری را در سال‌های اخیر متحمل شده‌اند. درمقابل، اویغورها به دلیل پایبندی بیشتر به هویت اسلامی خود و پافشاری بر حفظ این هویت، در برابر هویت غالب چینی، احتمالاً در آینده هم با شرایط دشواری روبه‌رو خواهند بود.
موضوعات: مسلمانان - چین - وضع سیاسی و اجتماعی؛
Al Jazeera Centre for Studies

جستجو درون متن این مدرک