نتیجه جستجو ( ۱ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
۱. U.S. Strategy After the Iran Deal: Seizing Opportunities and Managing Risks ، خرداد ۱۳۹۴
استراتژی آمریکا پس ازتوافق با ایران: تسخیر فرصت‌ها و مدیریت خطرها
مرکز امنیت آمریکای جدید گزارشی با عنوان «استراتژی آمریکا پس از توافق با ایران: تسخیر فرصت‌ها و مدیریت خطرها» منتشر کرده است. این گزارش به بررسی مخاطراتی پرداخته که آمریکا پس از معامله با ایران با آن مواجه خواهد بود و توصیه کرده که واشنگتن به مقابلۀ شدیدتر با اقدامات ایران به‌خصوص در زمینۀ حمایت از نائبان خود در خاورمیانه بپردازد.
موضوعات: ایالات متحده - سیاست خارجی؛ ایالات متحده - روابط خارجی - ایران؛ ایران - روابط خارجی - ایالات متحده؛
مرکز امنیت آمریکای جدید; Center for a New American Security

جستجو درون متن این مدرک