نتیجه جستجو ( ۱ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
۱. Turkey-Israel Relationship in the Past Decade and its Cosequenses for Iran ، دي ۱۳۹۰
روابط ترکیه ـ اسرائیل در دهه گذشته و پیامدهای آن برای ایران
روابط بین ترکیه و اسرائیل همواره اهمیت زیادی برای ایران داشته است. از زمان به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه این روابط دچار تنش شده و پیامدهای آن برای ایران مثبت بوده است. هرچندروابط دو طرف تا رسیدن به نقطه قطع، فاصله زیادی دارد، اما ایران از سردی و تنش موجود به نفع خود استفاده کرده و خواهد کرد.
موضوعات: ترکیه - روابط خارجی - اسرائیل؛ اسرائیل - روابط خارجی - ترکیه؛ ایران - سیاست خارجی
Iranian Review of Foreign Affairs

جستجو درون متن این مدرک