نتیجه جستجو ( ۲ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
۱. The Eu's Dialogue on Migration, Mobility and Security with Southern Mediterranean ، ارديبهشت ۱۳۹۰
گفتمان اتحادیه اروپا در زمینه مهاجرت، جابه‌جایی و امنیت در جنوب مدیترانه
تحولات اخیر در شمال آفریقا و مدیترانه پیامدهایی را از بعد جابه‌جایی انسانی برای اروپا درپی داشته و بنیان‌ها و عناصر سازنده سیاست مهاجرت اتحادیه اروپا را در معرض آزمونی جدی قرار داده است. نوشتار پیش‌رو به بررسی سیاست مهاجرت اتحادیه اروپا پرداخته و با شناخت نقاط ضعف آن توصیه‌هایی را برای رفع آنها ارائه داده است. به باور نویسنده، اتحادیه اروپا باید استراتژی‌های سیاسی مشترکی را بر روی واکنش به نارسایی‌های خود در امر مهاجرت تدوین و اجرا کند و بر روی مکانیزم‌های جدید و مستقل ارزیابی قانون جابه‌جایی آزاد در اتحادیه، مرزها و مهاجرت‌ و دیگر موارد مرتبط با جابه‌جایی انسان متمرکز شود.
موضوعات: مهاجرت - اتخادیه اروپا؛ اتحادیه اروپا - سیاست خارجی؛
CEPS

جستجو درون متن این مدرک
۲. Maintaining Security within Borders : Toward a permanent State of Emergency in the EU ? ، آذر ۱۳۸۳
حفظ امنیت درداخل مرزها: به سوی یک وضعیت پایدار حالت فوق‌العاده در اتحادیه اروپا
توافقنامه شینگن در سال ۱۹۸۵ و کنوانسیون ۱۹۹۰ با هدف برقراری شرایطی صورت گرفت تا یکی از اصول مهم مورد نظر اروپائیان، یعنی آزادی رفت و آمد افراد در داخل مرزهای اروپا به مرحله عینی برسد. این گزارش به بررسی اقدامات انجام شده در زمینه مسائل امنیتی در داخل مرزهای شینگن بعد از حملات ۱۱ سپتامبر می‌پردازد. در این راستا کنترل دوباره مرزها براساس بند ۲ـ۲ کنوانسیون شینگن با برنامه‌ای برای نظارت بر موارد مکشوک و جلوگیری از ورود افراد مظنون و دیگر شیوه‌های کنترل امنیت داخلی در برابر حملات مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
موضوعات: اتحادیه اروپا - مرزها؛ اتحادیه اروپا - امنیت ملی
مرکز مطالعات سیاسی اروپا

جستجو درون متن این مدرک