نتیجه جستجو ( ۲ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
به باور نویسنده، «بازی گازی» ترکمنستان فرصتی فراهم کرد تا با توجه به جوانب مختلف مراودات ایران و این همسایۀ شمالی، واقعیت‌های رابطه با این کشور مورد توجه قرار گیرد. بازی گازی در دی 1395 می‌تواند به‌مثابۀ نقطۀ عطفی در تبلور ضرورت ارزیابی الگوی رفتاری ترکمنستان در تعامل با ایران ظاهر شود؛ الگویی که عملکرد غیرمنتظرۀ طرف ترکمنی در یک ‌سوی آن و غافلگیری طرف ایرانی در سوی دیگر آن عینیت یافته است.
موضوعات: ترکمنستان - روابط اقتصادی - ایران؛ ایران - روابط اقتصادی - ترکمنستان
نشریه سیاسی - تحلیلی همشهری دیپلماتیک

جستجو درون متن این مدرک
مهم‌ترین ویژگی نظام پارلمانی قرقیزستان، تلاش برای شکستن انحصارطلبی قدرت سیاسی در این کشور بوده است. نظام پارلمانی در قرقیزستان، به‌مثابه مکانیزمی برای مهار میل فزایندۀ تصلب و تمامیت‌خواهی رهبران اجرایی ظاهر شده است. به باور نویسنده، گذشته از عناوین نظام‌های مبتنی‌بر «پارلمانی» یا «ریاستی» در قرقیزستان، تمرکز قدرت اجرایی در بخشی از ساختار سیاسی این کشور و مخدوش شدن موازنۀ قدرت داخلی، می‌تواند سایۀ تردید را بر سر تنها نظام پارلمانی آسیای مرکزی گسترده و آبستن تحولات ناخواسته‌ای در حیات سیاسی قرقیزها به‌شمار آید.
موضوعات: قرقیزستان - سیاست و حکومت
سایت ایراس

جستجو درون متن این مدرک