نتیجه جستجو ( ۱ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
کتاب حاضر مجموعه مقالاتی است که مهم‌ترین تعارضات و آشوب‌ها را در تاریخ خاورمیانه زمینه‌یابی و بررسی کرده است و با تمرکز بر دوره زمانی ۱۹۸۰ به بعد با اتخاذ رویکردی تحلیلی - تاریخی انواع چالش‌ها مانند گروه های انقلابی، جنگ‌های داخلی و سنتی مهم این منطقه را پوشش داده است.
موضوعات: خاورمیانه - سیاست و حکومت؛ خاورمیانه - امنیت ملی؛ روبین باری . تعارض و آشوب در خاورمیانه معاصر - نقد و تفسیر
فصلنامه مطالعات خاورمیانه

جستجو درون متن این مدرک