نتیجه جستجو ( ۲ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی 2017 در فرانسه که منجربه روی کار آمدن امانوئل ماکرون در جایگاه رئیس‌جمهور و پیروزی اکثریتی حزب آن‌مارش شد، بسیاری از ناظران و تحلیلگران سیاسی را واداشت تا به‌سمت طرح این تئوری بروند که جناح میانه‌روی ماکرون توانسته نظم سنتی ساختار سیاسی فرانسه را برهم زند؛ به‌طوری که شکاف‌های سنتی حزبی در این کشور درحال جابه‌جایی است و نظام حزبی دوقطبی دچار فروپاشی شده است. نوشتار حاضر گفت‌و‌گویی است با دکتر حجت‌الله ایوبی، تحلیلگر احزاب سیاسی فرانسه، در راستای تحلیل ساختار حزبی فرانسه.
موضوعات: روسای جمهور - فرانسه - انتخابات؛ حزبهای سیاسی - فرانسه؛ ایوبی ، حجت‌الله - مصاحبه‌ها
نشریه سیاسی - تحلیلی همشهری دیپلماتیک

جستجو درون متن این مدرک
گمانه‌زنی پیرامون آیندۀ اتحادیۀ اروپا این روزها بدل به یکی از اساسی‌ترین مباحث حوزۀ مطالعات سیاست خارجی و روابط بین‌الملل شده است؛ آن ‌هم پس از برگزیت یا طرح خروج انگلستان از اتحادیۀ اروپا. این نوشتار گفت‌و‌گویی با دکتر عبدالعلی قوام، استاد کرسی علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی است. وی به بررسی عوامل تاثیرگذار بر فرایندها و روندهای شکل‌دهندۀ آیندۀ اتحادیۀ اروپا، پرداخته است.
موضوعات: اتحادیه اروپا - سیاست و حکومت - آینده‌نگری؛ قوام ،عبدالعلی - مصاحبه‌ها
نشریه سیاسی - تحلیلی همشهری دیپلماتیک

جستجو درون متن این مدرک