نتیجه جستجو ( ۲ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
پیشینۀ توجه به ایدۀ خلع سلاح هسته‌ای در خاورمیانه به چند دهۀ گذشته برمی‌گردد. امری که ازسوی بازیگران و قدرت‌های منطقه‌ای چندان مورد توجه نبوده است. نوشتار حاضر گفت‌و‌گویی است با آقای غلامحسین دهقانی، دیپلمات ایرانی، سفیر و سرپرست سابق نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل متحد که به بررسی بیشتر وضعیت موجود و نوع نگاه‌ها، چالش‌ها و راهکارهای سیاسی و حقوقی دستیابی به خلع سلاح هسته‌ای در خاورمیانه پرداخته است.
موضوعات: خلع سلاح هسته‌ای - خاورمیانه؛ دهقانی ، غلامحسین - مصاحبه‌ها
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

جستجو درون متن این مدرک
رژیم‌های چندجانبه کنترل صادرات، ازجمله ابزارهایی هستند که به‌منظور حفظ حقوق تکنولوژیک و به بهانه جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتارجمعی، طی شش دهه گذشته توسط کشورهای توسعه‌یافته غربی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در این نوشتار، به‌منظور ارزیابی نظرات موافقان و مخالفان این رژیم‌ها درخصوص قانونی یا غیرقانونی بودن آنها، ابتدا به بیان چهارچوب نظری بحث پرداخته شده و سپس ازآنجاکه در نظرات موافقان و مخالفان، رابطه این رژیم‌ها با رژیم‌های بین‌المللی عدم اشاعه مورد تاکید قرار گرفته، به‌طور اجمالی رژیم‌های بین‌المللی عدم اشاعه و رژیم‌های چندجانبه کنترل صادرات درخصوص تجهیزات و مواد مرتبط با سلاح‌های کشتارجمعی، سلاح‌های متعارف، موشک، مواد و کالاهای دومنظوره معرفی شده است.
موضوعات: سلاحها - کنترل؛ منع گسترش سلاحهای هسته‌ای؛
فصلنامه سازمان‌های بین‌المللی

جستجو درون متن این مدرک