نتیجه جستجو ( ۱ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
خاطره‌نوشت‌های جنگ، با ویژگی‌های منحصر به فردشان، هرچند از منابع تاریخ جنگ محسوب می‌شوند، غالبا در دسته‌ای متمایز از منابع و متون تاریخی طبقه‌بندی می‌شوند. نوشتار حاضر، به منظورشناخت ویژگی‌های روایی و مولفه‌های حاکم بر روایت‌پردازی خاطرات جنگ، وهمچنین به منظور بررسی فرضیه امکان دست‌یابی به الگویی بنیادین در روایت این خاطرات، سه خاطره‌نوشت از خاطرات دفاع مقدس به‌عنوان زمینه بررسی موردی انتخاب شده و فرایندها و مولفه‌های موثر در روایت‌پردازی این آثار، بر مبنای نظریه ساختارگرایی، بررسی و تحلیل شده است. نتایج این تحقیق، نقش بنیادین الگوهای ذهنی و هم‌زمانی در شکل‌گیری روایت خاطرات جنگ را نشان می‌دهد. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی است و داده‌ها به روش کتابخانه‌ای گردآوری شده است.
موضوعات: جنگ

جستجو درون متن این مدرک