نتیجه جستجو ( ۱ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
در سال جاری و سال‌های آینده کماکان خصوصی‌سازی شرکت‌های مشمول اصل 44 به عنوان اولویت اول برنامه‌های دولت مطرح است. تاکید مقاله بر وضعیت بخش خصوصی در ایران و مکانیزم واگذاری سهام است. بخش خصوصی، گروه هدف مالکیت شرکت‌های مشمول واگذاری است و باید توان و تمایل به خرید و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی داشته باشد. مکانیزم انتقال مالکیت می‌تواند گروه‌های مختلفی از افراد را با انگیزه‌های متفاوت سهام‌دار نماید.
موضوعات: ایران - سیاست اقتصادی؛ خصوصی‌سازی - ایران ؛ ایران - قانون اساسی (جمهوری اسلامی)
فصلنامه امنیت اقتصادی

جستجو درون متن این مدرک