نتیجه جستجو ( ۱ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
نگاهی به تقسیمات شکلی و تحولات محتوایی مفهوم دیپلماسی، در کنار معنایابی دیپلماسی عمومی و ایجاد افتراق میان این مفهوم با مفاهیم مشابه، همچون قدرت نرم، دیپلماسی فرهنگی، روابط عمومی، جنگ روانی و ... از بخش‌های محوری این پژوهش است. در ادامه به آسیب‌شناسی دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده و پیشنهاداتی نیز برای رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت آن ارائه شده است.
موضوعات: ایران - سیاست و حکومت - قرن ۱۴؛ دیپلماسی؛ ایران - روابط خارجی - قرن ۱۴
/ موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک