درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > سوریه > (۱ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱. ســـوریـــه ، دي ۱۳۸۶
تمدن کهن و موقعیتی استراتژیک، سوریه را به کشوری مهم و قابل توجه به لحاظ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی تبدیل کرده است. روابط ایران و سوریه در خاورمیانه بسیار خوب و برادرانه است. این دو کشور از هم‌پیمانان استراتژیک یکدیگرند. علاوه بر روابط سیاسی، مناسبات فرهنگی و اقتصادی دو کشور قابل توجه است.

۱