درگاه دید > موضوعات > امنیت، جنگ و صلح > امنیت ملی > سازمان اطلاعاتی > (۱۱ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱. Open Source Information–The Missing Dimension of Intelligence ، دي ۱۳۹۳
اطلاعات حاصله از منابع آزاد ـ بعد گمشدۀ اطلاعات جاسوسی
نویسنده در مقاله خود به‌دنبال نشان دادن ارزش اطلاعات آزاد برای سازمان‌های اطلاعاتی و نهادهای نزدیک به این نهادهاست. ازاین‌رو وی به بررسی نحوۀ استفاده دو مرکز تحقیقاتی و یک مرکز اطلاعاتی اروپا از اطلاعات آزاد پرداخته و در پایان با این سه مثال ارزش اطلاعات فوق را برای سازمان‌های اطلاعاتی تبیین نموده است.
نقش اطلاعات در كشورداري يكي از موضوعات اساسي در مطالعات اطلاعاتي و علوم سياسي است. نوشتار حاضر، با تمركز بر نقش اطلاعات در مردم‌سالاري ديني به‌عنوان يكي از اشكال دولت مدرن، اقدام به واكاوي جايگاه اطلاعات در اين نوع نظام سياسي كرده است. نويسندگان مدعي‌اند كه اطلاعات در نظام‌هاي مردم‌سالار ديني ابزاري در خدمت تشخيص مصلحت و تثبيت رويه‌ها، قواعد و ارزش‌هاي نظام مردم‌سالارند. ازسوي ديگر، برآنند كه كاركرد و نقش سازمان‌هاي اطلاعاتي در نظام‌هاي مردم‌سالار ديني و غيرديني تفاوتي با يكديگر ندارد. البته، از نظر آنان محدوديت‌ها و رويه‌هاي نظارت بر اطلاعات در مردم‌سالاري‌هاي ديني بيشتر از مردم‌سالاري‌هاي غيرديني است.
نقش اطلاعات در کشورداری یکی از موضوعات اساسی در مطالعات اطلاعاتی و علوم سیاسی است. این نوشتار، با تمرکز بر نقش اطلاعات در مردم‌سالاری دینی به‌عنوان یکی از اشکال دولت مدرن، اقدام به واکاوی جایگاه اطلاعات در این نوع نظام سیاسی کرده است. نویسندگان مدعی‌اند که اطلاعات در نظام‌های مردم‌سالار دینی ابزاری در خدمت تشخیص مصلحت و تثبیت رویه‌ها، قواعد و ارزش‌های نظام مردم سالارند. ازسوی دیگر، برآنند که کارکرد و نقش سازمان‌های اطلاعاتی در نظام‌های مردم‌سالار دینی و غیردینی تفاوتی با یکدیگر ندارد. ازنظر آنان محدودیت‌ها و رویه‌های نظارت بر اطلاعات در مردم‌سالاری‌های دینی بیشتر از مردم‌سالاری‌های غیردینی است.
کتاب حاضر حاضر به ‌دنبال آن است که با ارائة چهارچوبی نظری، زمینة لازم برای فهم‌ و درک درست از سازمان‌های اطلاعاتی و نقش آنها در نظام‌های سیاسی را فراهم آورد. برای دستیابی به این هدف، کتاب به سه بخش تقسیم شده است: بخش اول درپی مفهوم‌پردازی اطلاعات و مطالعات اطلاعاتی است؛ بخش دوم نیز اشکال مختلف سازماندهی اطلاعات، تاثیر نوع نظام سیاسی بر ماموریت‌ها و دستور کارهای اطلاعات و موضوع نظارت بر اطلاعات در مردم‌سالاری‌ها را بررسی کرده و درنهایت، بخش سوم با ارائة چند نمونه از ساختارهای اطلاعاتی جهان در نظام‌های سیاسی گوناگون تلاش کرده تا چهارچوب نظری ارائه‌‌شده را در مدل‌های واقعی موجود بازنمایی کند.
این نوشتار با تمركز بر نقش سرويس‌هاي اطلاعاتي در فرايند توسعه اقتصادي، به دنبال پاسخ‌گويي به اين پرسش است كه «نهادهاي اطلاعاتي چه نقشي در پيشبرد فرايند توسعه اقتصادي دارند؟». نويسندگان در پاسخ به اين پرسش برآنند كه سرويس‌هاي اطلاعاتي با توليد اطلاعات اقتصادي براي ايجاد توانايي رقابت در بازار، حفاظت از اطلاعات اقتصادي براي حفظ و استمرار توان رقابت اقتصادي ملي و نظارت بر فرايند توسعه براي تضمين امنيت اقتصادي، در پيشبرد و استمرار فرايند توسعه تاثير مثبت دارند. همچنین نقش سرويس‌هاي اطلاعاتي در توسعه اقتصادي، در چهارچوب نقش‌هاي سه‌گانه اطلاعات در سياست‌گذاري، شامل نقش شناختي، نظارتي و اجرايي، قرار دارد.
نوشتار حاضر با تمركز بر نقش سرويس‌هاي اطلاعاتي در فرايند توسعه اقتصادي، به دنبال پاسخ‌گويي به اين پرسش است كه «نهادهاي اطلاعاتي چه نقشي در پيشبرد فرايند توسعه اقتصادي دارند؟». نويسندگان در پاسخ به اين پرسش برآنند كه سرويس‌هاي اطلاعاتي با توليد اطلاعات اقتصادي براي ايجاد توانايي رقابت در بازار، حفاظت از اطلاعات اقتصادي براي حفظ و استمرار توان رقابت اقتصادي ملي و نظارت بر فرايند توسعه براي تضمين امنيت اقتصادي، در پيشبرد و استمرار فرايند توسعه تاثير مثبت دارند. همچنين، نويسندگان مدعي هستند که نقش سرويس‌هاي اطلاعاتي در توسعه اقتصادي، در چهارچوب نقش‌هاي سه‌گانه اطلاعات در سياست‌گذاري، شامل نقش شناختي، نظارتي و اجرايي، قرار دارد.
نوشتار حاضر در صدد یافتن پاسخی برای این سئوال است که سازمان‌های اطلاعاتی از طریق چه مکانیسمی بر «ثبات سیاسی» تاثیر گذاشته و مانع بی‌ثباتی سیاسی می‌شوند؟ نتایج حاصل از این پژوهش نشان داده که تاثیر سازمان‌های اطلاعاتی به عنوان «متغیر‌های واسطه‌ای» چون محرومیت نسبی، فرصت‌های سیاسی، عوامل خارجی، آنومی سیاسی، مشروعیت، تنوع قومی و مذهبی، دموکراسی، جنبش‌های اجتماعی، فرهنگ سیاسی و مشکلات اقتصادی بروز و ظهور می‌یابد. در پایان بهترین راهبرد سازمان‌های اطلاعاتی برای ایجاد و حفظ ثبات سیاسی، تمرکز بر «اقدام شناختی» به جای «اقدام پنهان» و «مشارکت در فرایند سیاست‌گذاری» به جای «ایفای نقش هشداردهنده» معرفی شده است.
سیاست‌زدگی اطلاعات در هر دو صورت آشکار و پنهان آن پدیده‌ای مذموم است که پیامدهای خطرناکی را برای هر دو سیستم اطلاعاتی و سیاسی به همراه می‌آورد. سیاست‌زدگی اطلاعات موجب ضعف، اخلال و انحراف در روند و روش تحلیل و برآوردهای اطلاعاتی می‌شود که از مهم‌ترین این انحرافات، ذهن‌گرایی مفرط و تفسیرگرایی است. این انحراف از یک‌سو موجب شکست و ناکارآمدی سیستم اطلاعاتی و در نتیجه بی‌هویتی آن نزد مقامات و افکار عمومی می‌شود و ازسوی دیگر با ایجاد آنتروپی مثبت در نظام سیاسی، موجب غافل‌گیری و شکست سیاست‌ها و اهداف کلان نظم و دولت می‌شود.
پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که فرایند شبکه‌ای شدن چه تاثیری بر سازمان‌های اطلاعاتی داشته است؟ به نظر می‌رسد چنین وضعیتی موجب کاهش سطح پنهان‌کاری، انعطاف‌پذیری. تغییر در ساختار، رویکردها و نیز تغییر فرایند جمع‌آوری اطلاعات در سازمان‌های اطلاعاتی شده است. از این‌رو، تنوع موضوعات اطلاعاتی و تکثر تهدیدات در فضای شبکه‌ای موجب شده تا کمتر کشوری به تنهایی قادر باشد با همه وجوه تهدیدات برخورد نماید. از این‌رو، ورورد به رویکرد نوینی به نام تسهیم اطلاعات، سرویس‌های اطلاعاتی را قادر می‌سْازد ضمن فائق آمدن بر تهدیدات نوین، نسبت به حفاظت از اطلاعات حیاتی و استراتژیک اقدام نمایند.
کتاب حاضر دستاورد کوشش مستمر در بازبینی و بازخوانی اسرار تکاپوی اطلاعاتی و جاسوسی اسرائیل در بسیاری از کشورهای حوزه مدیترانه، منطقه خاورمیانه و در واقع قاره آسیا و آفریقاست. در این راستا، کتاب با استناد به منابع یهودی، اسرائیلی و غربی و با استفاده از اسناد و مدارک طبقه‌بندی شده سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) به بررسی ابعاد پنهان استراتژی اسرائیل تحت عنوان سیاست حاشیه‌ای در رابطه با آسیا و آفریقا به ویژه در منطقه خاورمیانه و دریای مدیترانه پرداخته است.

۱ | ۲ |