درگاه دید > موضوعات > سیاست و حکومت > جنگ داخلی > (۲ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱. Globalization, Democratization, and the Prospects for Civil War in the New Millennium ، مرداد ۱۳۸۳
جهانی شدن ، دمکراسی سازی و چشم اندازهایی برای جنگهای داخلی در هزاره جدید
نیمه دوم قرن بیستم شاهد تغییرات غم انگیزی در الگوهای درگیریهای نظامی در جهان بود. اگر تجدید ساختار نظام بین المللی در دوره بعد از جنگ جهانی دوم منجر به دگرگونی الگوهای درگیری مسلحانه گردید بایستی منتظر تغییر مشابهی در دوره پس از جنگ سرد باشیم. نویسنده مقاله این مساله را مورد بررسی قرار میدهد که چه روندهایی در جنگهای داخلی در قرن جدید ظهور می یابند؟ آیا پایان جنگ سرد به خاتمه جنگهای داخلی منجر خواهد شد؟ یا به اشاعه چنین درگیریهایی به مناطقی که تاکنون شاهد چنین اتفاقاتی نبوده اند منجر می شود؟
۲. Political Economy of Internal Conflicts: A Review of Contemporary Trends and Issues ، مهر ۱۳۸۰
اقتصاد سیاسی منازعات داخلی: بررسی گرایش‌ها و موضوعات معاصر
هدف اصلی تحقیق بررسی عوامل و انگیزه‌های اقتصادی در بروز، گسترش و تداوم منازعات و خشونت‌های داخلی در کشورهای ضعیف است. نویسنده معتقد است، گروه‌های داخلی با یاری گرفتن از شرکت‌های خارجی در پی دامن زدن به خشونت‌ها و از طریق آن استفاده از منابع طبیعی کشور برای منافع شخصی خود هستند. در سطح مقامات دولتی نیز آنان اصلاحات ساختاری در عرصه اقتصاد را به عاملی برای نفع شخصی و گروهی تبدیل کرده‌اند.

۱