درگاه دید > موضوعات > سیاست و حکومت > نومحافظه‌کاری > (۲ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        مسئله نومحافظه‌کاری از چند بعد شایان توجه و بررسی است. از بعد اندیشه و اندیشمندان؛ نومحافظه‌کاری این فکر را تداعی می‌کند که تفکر محافظه‌کاری وجود داشته و سپس متفکرینی مبدع تفکر نومحافظه‌کاری شده‌اند. از این دید خاستگاه اندیشه محافظه‌کاری قابل توجه و تحلیل می‌شود. سپس اندیشه نومحافظه‌کاری و پشتوانه‌های نظری نومحافظه‌کاری در ایالات متحده مطرح می‌شود. از این دیدگاه نظریه‌پردازان مختلفی در زوایای گوناگون سیاسی، اقتصادی، نظامی فرهنگی و.... به طرح و تحلیل موضوع پرداخته‌اند، به نحوی‌که این برداشت نه تنها کاستی‌‌های گذشته را به فراموشی سپرده بلکه موجبات ظهور و ثبات هژمونیک ایالات متحده را در جهان فراهم کرده است.
۲. Neoconservatism’s Liberal Legacy ، تير ۱۳۸۵
مشروعیت لیبرال نو محافظه کاران
در این مقاله تلاش شده تا با بررسی لیبرالیسم، ابعاد مختلف و جایگاه آن در فلسفه سیاسی نو‌محافظه‌کاران و آینده نو‌محافظه‌کاران نقد و بررسی شود. فهرست مطالب این مقاله عبارت است از: مقدمه ، ریشه‌شناسی لیبرالیسم، بهبود پذیری اقتصاد لیبرال، بسط فضای لیبرال، دفاع از لیبرالیسم در هر کجا، روند حقیقی.

۱