درگاه دید > موضوعات > سیاست و حکومت > (۵۵ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۵۱. Deutsche Vereinigung fur Politische Wissenschaft ، آذر ۱۳۸۲
انجمن علوم سیاسی آلمان
انجمن علوم سیاسی آلمان، انجمنی مستقل و غیرانتفاعی است. این انجمن می‌کوشد تا با برگزاری سمپوزیوم‌ها، سخنرانی‌های عمومی و نشست‌های تخصصی، به رشد و توسعه تحقیقات و آموزش علوم سیاسی به‌ویژه در حیطه اجرایی کمک نماید.
۵۲. Citizens within Subjects: Political Rights and Participation in Historical and Contemporary Perspective ، شهريور ۱۳۸۲
شهروندان تحت تسلط: حقوق سیاسی و شرکت در دیدگاه‌های تاریخی و معاصر
باسرمایه گذاری موسسه آندرو ملون این همایش‌ به میزبانی دانشگاه آبردین برگزار می‌شود و شامل ۴ کنفرانس یک روزه، یک سری کارگاه و سه بورس تحقیقاتی می‌باشد. تمامی موارد ياد شده درباره مسائل سیاسی معاصر از دیدگاه مدرن ومقایسه آنها با دیدگاه های پست مدرن می‌باشد. این کنفرانس نه تنها به بررسی سیستمهای حکومتی مدرن می پردازد بلکه شامل تحلیل نوع سنتی آن نیز می شود.
الیتیسم یا نخبه گراییبر این باور است که در هر جامعه یا گروه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و جز آن، کس یا کسانی به سبب توانمندی‌های شخصی‌شان برتر از دیگران‌اند و حق آنهاست که از امتیازهای پیشوایی و رهبری برخوردار باشند. نظریه‌پردازان نوماکیاولی از جمله ویلفر دو پاره‌تو که نظریه نخبگان با او شناخته می‌شود مخالف با دموکراسی بوده و‌ آن را سیستمی ناکارآمد و ضعیف برای حکومت کردن دانسته‌اند که عملا فرصت را از کسانی که توانایی و استعداد این کار را دارند گرفته است.
مقصود از مطالعات امنیتی یا استراتژیک سطح خاصی از مباحث است که با قید کلمه ملی مانند امنیت ملی و استراتژی ملی ، مورد توجه قرار می‌گیرد. به عبارتی کاربرد این دو عنوان در سطوح مختلف قابل مشاهده است . در این متن ،امنیت و استراتژی ملی مورد بررسی قرار گرفته است .
۵۵. Think Tanks and Civil Societies: Catalysts for Ideas and Action ، آبان ۱۳۷۹
مجامع فکری و جوامع مدنی: واسطه‌هایی میان پندار‌ها و کردار
کتاب مجامع فکری وجوامع مدنی، تحقیقی در مورد نقش گروه‌ها و یا سازمان‌های فکری در فرآیند سیاست‌گذاری عمومی در سراسر دنیا است. نویسندگان با در نظر گرفتن زمینه‌های تاریخی و یک گونه‌شناسی مقایسه‌ای از مجامع فکری، تلاش داشته‌اند تا نوشتار غنی و مناسبی را در این زمینه برای دانشگاهیان و علاقمندان به این موضوع فراهم آورند.

۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶