درگاه دید > موضوعات > سیاست و حکومت > (۵۵ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        به باور نویسنده، تصمیم‌گیری در شرایط عدم قطعیت به‌ویژه تصمیم‌های راهبردی به یک موضوع و مسالۀ بسیار مهم برای تمامی سازمان‌ها و در سطح بالاتر برای دولت‌ها تبدیل شده است. عدم قطعیت‌ها باعث می‌شوند تا سازمان‌ها در اتخاذ تصمیم‌ها دچار شک‌و‌تردید شوند و نتوانند از تمام ظرفیت و قابلیت‌های سازمانی یا ملی برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنند. با توجه به ماهیت غیرقابل پیش‌بینی آینده گرفتن هرگونه تصمیم به‌ویژه تصمیم‌های راهبردی به غایت پیچیده و دشوار است و می‌تواند هزینه‌های سنگینی برای سازمان‌ها و نهادها داشته باشد. این دشواری و پیچیدگی برای سازمان‌ها و نهادهای ایران نیز وجود دارد.
پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که چگونه می‌توان در جوامع جهان سوم، برای حمایت از ارزش‌ها و آرمان‌های ملی، پیشبرد اهداف نوسازی و ملی و حفظ انسجام و همگرایی در بین گروه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی احزاب سیاسی استوار به‌وجود آورد؟ فرضیۀ پژوهش براساس نظر ساموئل هانتینگتون شکل گرفته به‌طوری‌که سطح نهادمندی احزاب را باتوجه به معیارهای اساسی تطبیق‌پذیری، پیچیدگی، خودمختاری و انسجام مورد سنجش قرار داده تا احزاب سیاسی استوار برای حمایت از ارزش‌ها و آرمان‌های ملی تحقق یابند.
به باور نویسنده، اصطلاح «خطوط قرمز» در نگاه نخست بیش از هر چیز ناظر بر تعیین آستانۀ تحمل کنشگران بین‌المللی است؛ آستانه‌ای که غالبا رابطۀ مستقیمی با مقدورات و محذورات دولت‌ها دارد. نوشتار حاضر به چرایی و چگونگی کاربرد این اصطلاح پرداخته است و کارآمدی یا ناکارآمدی در ادبیات مربوط به بازدارندگی را مورد بررسی قرار داده است.
این نوشتار به بررسی ترجمه فارسی فصل آخر کتاب حاکمیت استفن کراسنر پرداخته است. اصل اساسی حاکمیت وستفالی (یعنی خودمختاری ساختارهای داخلی) به کرات از راه مداخله به شکل اعمال زور یا تحمیل دولت‌های قدرتمند یا ازطریق قراردادها یا معاهداتی که مستلزم دعوت کنشگران خارجی به نفوذ در ساختارهای اقتدار داخلی هستند، به خطر افتاده است. به باور نویسنده، هرگز هیچ زمان ایده‌آلی وجود نداشته که در آن همه یا بیشتر کلیت‌های سیاسی با تمام ویژگی‌های همراه با حاکمیت - قلمرو، نظارت، به رسمیت شناختن و خودمختاری ـ سازگار باشند.
پیشرفت اقتصادی و قدرت تمدنی یک جامعه بسته به وجود بیشترین فرصت‌های قابل دستیابی برای رخ دادن اتفاقات جدید است. این اتفاقات که عبارتند از: دانش، مهارت، رویکردها و عادات؛ هنگامی به وجود می‌آیند که صاحبان آنها، با شرایط خاصی روبه‌رو می‌شوند. به باور نویسنده، سیاست‌گذار باید با فراهم کردن فضایی آزاد، امکان هم‌افزایی در حوزه‌های فرهنگی، زبانی و هنری را به‌وجود آورد تا نتایج مناسب به‌دست آید.
هويت یکی از مهم‌ترين مباحث در حوزۀ زندگي انساني است که به‌مثابه درک آدمي از خويش، سويه‌ها و رويكردهای مختلفي مورد بررسي و مداقه قرار گرفته است. نوشتار حاضر از رويكرد ديگري به هويت نگاه کرده است. نویسنده تحت تاثير آرای ويتگنشتاين و هوسرل دربارۀ شكل زندگي و زيست جهان، دركي دگرگون از هويت ارائه داده است. دركي كه درعين آنكه ذات‌گرايي را نقد مي‌كند، اما هويت را يك امر بي‌بنيان و نتيجۀ قدرت و گفتمان در نظر نمي گيرد و برای آن نوعي از اصالت و بنيان قائل می‌شود. نوشتار حاضر به‌صورت كوتاه به تبعات انتقال اين بحث از مباحث نظري به كاربست آن در مورد ايران و هويت ايراني پرداخته است.
برآورد واقعی روند پیشرفت کشورها درقالب الگویی مستدل، از اساسی‌ترین ارکان هرگونه برنامه‌ریزی‌ای در سطح کلان کشور محسوب می‌شود. این الگو می‌تواند پایه‌ای برای تشخیص وضعیت واقعی عملکرد بازیگران حوزه‌های مختلف ملی باشد و زمینۀ همگرایی تمامی فعالیت‌های علمی، فنی، صنعتی و اقتصادی را فراهم آورد. در این نوشتار تلاش شده تا با استفاده از روش بررسی کتابخانه‌ای، صد شاخص ترکیبی معروف و مورد استناد در حوزه‌های دفاعی، امنیتی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، زیست‌محیطی و فناوری/ نوآوری برشمرده شود و سپس روش‌شناسی، ابعاد و مولفه‌ها، زیرشاخص‌ها و نقاط ضعف هریک تشریح و تبیین شوند.
عمده تاریخ اندیشۀ سیاسی، تاریخ ارائۀ نظریه‌هایی است که به رد و نفی نظام‌های سیاسی حاکم و پیشنهاد نظام‌های سیاسی جایگزین پرداخته‌اند. به باور نویسنده، اندیشمندان سیاسی گرچه شاید اغلب از رویارویی مستقیم با نظام‌های سیاسی خودداری می‌کنند، اما پیامد و اهمیت تلاش‌هایشان در سطح نظر آنچنان بوده است که با ایجاد بی‌قراری سیاسی با در پیش چشم نهادن دنیای آرمانی ناموجود، موجبات احساس خطر نظام‌های سیاسی مورد انتقاد خود را فراهم کنند. با توجه به تفاوت‌های ایدئولوژی‌اندیشی و اندیشۀ سیاسی، پیامدهای هر یک از این دو نگرش در رابطه با براندازی و دگرگونی نظام سیاسی نیز متفاوت خواهد بود.
به باور نویسنده، بیشتر کشورهای درحال توسعۀ معاصر، حق انتخابی واقع‌بینانه در ایجاد توالی ندارند و همچون آمریکا مجبور هستند دولت قدرتمند را در بافتار نظام‌های سیاسی دموکراتیک بسازند. به همین سبب تجربۀ آمریکا در دوران ترقی اهمیت بسیار دارد. رویارویی جوامع بومی سراسر جهان با فرهنگ و نهادهای غربی عواقب چشمگیر و اغلب مرگباری به دنبال داشته است؛ همچنین این مواجهه به معنای این بوده که توسعۀ سیاسی پدیده‌ای نخواهد بود که عمدتا در داخل محدودۀ یک منطقه یا جامعۀ مشخص رخ می‌دهد.
مدیریت منابع انسانی اگرچه همواره چالش اصلی همۀ سازمان‌ها بوده و امروزه بنابه شرایط زمانی و ویژگی‌های آن ازجمله تغییر و تحول و تلاطم محیطی در ابعاد مختلف آن، این چالش‌ها در عین محوری بودن، ویژگی‌های خاص خود را پیدا کرده‌اند. نوشتار حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و ازطریق بررسی اسناد و منابع انجام گرفته است. نویسنده، با تعیین جایگاه و اهمیت منابع انسانی، چالش‌های مرتبط با مدیریت آن در شرایط متلاطم محیطی و زمانی را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار داده است و ضمن احصاء ویژگی‌های منابع انسانی موردنیاز و مشغول در مراکز پژوهشی و مطالعاتی ازجمله مراکز مطالعات راهبردی (به‌ویژه منابع انسانی آن به‌عنوان یکی از ارکان اصلی این مراکز)، روش‌های مناسب رهبری برای آن را ارائه داده است.

۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ |