درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > اوضاع اجتماعی > (۲ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱. انقلاب در کشورهای عربی: واکاوی ریشه ها و عوامل ، بهمن ۱۳۹۱
The Changing Middle East: A New Look at Regional
کتاب حاضر مجموعه ای از مقالات است که بر تغییر در خاورمیانة عربی متمرکز بوده و این استدلال که بقیه دنیا تغییر می‌کند، اما جهان عرب نه را به چالش کشیده است. کتاب با تحلیل بعضی دگرگونی‌های مهم در منطقه از این استدلال پشتیبانی کرده که نه‌تنها ایستاییِ عربی وجود ندارد، بلکه بر این واقعیت تاکید دارد که مثل بسیاری از جوامع، آرامش ظاهری در این منطقه و جوامع چیزهای زیادی را درباره جنبش‌ِ زیر خود پنهان کرده است. در این میان بهار عربی این تغییرات را به کانون توجه آورده است.
سایت ویکی‌لیکس، اسناد محرمانه وزارت امور خارجه و وزارت دفاع آمریکا را انتشار داد تا محاورات پشت پرده دیپلمات‌های آمریکایی با دوستانشان را در سراسر جهان افشا کند و سیستم دستگاه دیپلماسی آمریکا را با بحرانی جدی مواجه کند. مصادف شدن دو رویداد انتشار اسناد محرمانه وزارت امورخارجه و وزارت دفاع آمریکا و همچنین جنبش‌های مردمی در خاورمیانه که از تونس و مصر آغاز شده و مانند بازی دومینو کشورهای دیگر منطقه و خارج از آن را نیز دربرگرفته است.

۱