درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > ایران > ایرانشناسی > (۱ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱. گوبینو و ایران ، آذر ۱۳۸۳
مشغله‌هایی که دیپلمات‌ها به طور معمول با آن روبه‌رو هستند، آنان را از پرداختن به مطالعات فلسفی و جامعه‌شناسی باز می‌دارد. در بین سفرا و کارداران کشورها، کمتر دیپلماتی دیده می‌شود که در زمینه عقاید مردم سرزمین خود، بررسی فلسفی کند. کنت دوگوبینو، دیپلمات فرانسوی، در نیمه دوم سده نوزدهم، دوبار مامور خدمت در ایران شد و حاصل اقامت‌های کوتاه وی در این سرزمین، نگارش چندین کتاب مهم در ارتباط با ایران و ایرانیان بود، در این مقاله تلاش شده نظرات و دیدگاه‌های این دیپلمات فرانسوی در ارتباط با ایران، تجزیه و تحلیل شود. آیا گوبینو واقعیت جامعه ایران را ترسیم کرده است؟ او چه تصویری از ایران برای اروپایی‌ها عرضه کرده و نقاط قوت و ضعف تحلیل‌های او چیست؟

۱