درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > روابط اقتصادی > (۱ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱. Economic Integration in Asia ، مهر ۱۳۸۸
همگرایی اقتصادی در آسیا
مقاله حاضر با موفق فرض نمودن همکاری منطقه‌ای در سطح فرودولتی در آسیا به ارائه راهکارهای اقتصادی برای افزایش همگرایی اقتصادی در این نقطه از جهان می‌پردازد. بااین‌وجود همکاری‌های اقتصادی که در دهه 1990 کاملا در آسیا کم‌رنگ بود امروزه نیز همچنان محیطی جدید اما پویا می‌باشد. افزایش قدرت اقتصادی چین و هند به‌عنوان بازیگران کلیدی منطقه، سیاست‌های دولت‌های منطقه برای گسترش همکاری اقتصادی درون منطقه‌ای و تجربه ناشی از بحران مالی سال‌های 1997 و 1998 ازجمله مهمترین عواملی است که منطقه‌گرایی اقتصادی در شرق آسیا را تقویت نموده است.

۱