درگاه دید > موضوعات > امنیت، جنگ و صلح > امنیت > (۱۳۷ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        یکی از مراکز مهم مطالعات امنیت در جهان، مرکز امنیتی استکهلم است که سابقه‌ای نسبتا طولانی در امر پژوهش‌های جدی پیرامون موضوعات مختلف امنیتی دارد. ازجمله ویژگی‌های این مرکز، برخورداری از پژوهشگرانی خبره در زمینۀ مناطق مختلف است. یکی از نکات قابل ذکر درخصوص این کنفرانس همکاری جمهوری اسلامی ایران با آن در سال‌های 2004 و 2005 است. نوشتار حاضر به بررسی موضوعات این کنفرانس در سال‌های مختلف پرداخته است.
سیاست جنایی برای پاسخ به پدیدۀ مجرمانه، اصول و روش‌هایی را اتخاذ می‌کند که براین‌اساس اهداف و دورنمای کلی آن مشخص می‌شود. به باور نویسنده، سیاست جنایی امنیت‌گرا با شعار تأمین حداکثری امنیت شهروندان، بیشتر دچار نوعی بحران، به‌خصوص در عرصۀ نظام حقوق بشری بوده است تا اینکه در راستای اهداف خود به موفقیت نائل آمده باشد. اینکه آیا سیاست جنایی امنیت‌گرا در رویارویی با معضلات جدی می‌تواند به اهداف خود نائل آید و این موفقیت تا چه اندازه از چالش‌های فرارو تأثیر می‌پذیرد موضوعی است که در نوشتار حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.
تحول در مفاهیم روابط بین‌الملل را می‌توان به‌عنوان متغیر وابستۀ تحول در محیط بین‌الملل مورد توجه قرار داد؛ محیطی که خود تحت تأثیر کنش‌های انسانی بوده است. به باور نویسنده، فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌عنوان متغیری جدید مطرح است که در قالب نظریات «سایبرپلتیک» و مبتنی‌بر مفهوم ارتباطات فراتر از آنچه پیش از این مطرح می‌شد، ابعاد و تعابیر مختلف امنیت نظامی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی را تحت تأثیر قرار داده است؛ بنابراین پژوهش حاضر در تلاش است تا با استفاده از روش تبیینی به بررسی و تحلیل تحول مفهوم امنیت با توجه به متغیرهای جدید بپردازد.
۴. فرهنگ: عنصر ناچیز شمرده‌شده در سیاست امنیتی ، تير ۱۳۹۵
Culture: An Underrated Element in Security Policy
نوشتار حاضر نقدی بر رویکرد و سیاست امنیت داخلی کشورها دارد. نویسنده تلاش نموده است با واکاوی نقش فرهنگ در امنیت، راه‌حلی ریشه‌ای و بنیادین برای مبارزه علیه تروریسم بیابد. به باور نویسنده، تمامی اموری که فرهنگ‌ها را از یکدیگر متمایز می‌سازند، هنوز هم علی‌رغم تبلیغات گستردۀ جهانی‌سازی وجود دارند و نظریه‌هایی که زندگی در کنار یکدیگر را ترویج می‌کنند، درعمل حتی اندکی نیز به آنچه تبیین نموده‌اند نزدیک نشده‌اند. وی درصدد معرفی نظریه‌ای است که به جذب مفاهیم بیشتری در چهارچوب کلی فرهنگ اجازه دهد. کانون توجه این نظریه، به گفتۀ نویسنده، بنیان وجودی انسان و سازمان اجتماعی است که اجازه خواهد داد نظریه‌ای تطبیقی براساس انسان و اجتماع شکل بگیرد.
بررسی بنیۀ اقتصاد مقاومتی کشور ازمنظر غذا و امنیت غذایی براساس دو مولفۀ روند واردات و صادرات غذا، گویای این حقیقت است که هر دو روند اثر معکوسی بر بنیۀ اقتصاد مقاومتی کشور از این منظر داشته است. به باور نویسنده، این پدیده، پاشنۀ آشیل امنیت غذایی و به تبع آن، امنیت ملی و بنیه اقتصاد مقاومتی کشور به‌شمار می‌آید. به‌منظور اصلاح این وضعیت، می‌توان به تجدیدنظر در وضع سیاست‌های حمایتی، قیمت‌گذاری و سیاست‌های وارداتی و تعرفه‌ای محصولات کشاورزی اشاره کرد.
دستیابی به امنیت غذایی در بین اولویت‌های اهداف توسعۀ هر کشور، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در ایران نیز بر امنیت غذایی ازمنظر بالا بردن توان اقتصاد مقاومتی تاکید شده است، اما بررسی صورت‌گرفته در این زمینه، حاکی از این حقیقت است که کشور در دستیابی به امنیت غذایی در چهارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (بندهای 7 و 12) حرکت نکرده است. به باور نویسنده، ادامۀ این روند به توان تاب‌آوری اقتصاد، ضربه‌های به‌مراتب سنگینی وارد خواهد کرد و دستیابی به امنیت غذایی در چهارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، کنترل واردات محصولات استراتژیک غذایی مورد نیاز جامعه را پیشنهاد می‌دهد.
در منظومۀ فکری گفتمان انقلاب اسلامی، می‌توان مسائل امنیتی‌ای را در حوزهۀ سیاست خارجی استخراج کنیم که تحفظ و امنیت را صرفاً به‌لحاظ فیزیکی و نظامی تعریف نمی‌کند. در این نوشتار قصد داریم به برجسته بودن بعد غیرنظامی امنیت در منظومه و دستگاه فکری گفتمان انقلاب اسلامی در سیاست خارجی بپردازیم.
هدف اصلی نوشتار حاضر بررسی مقایسه‌ای مفهوم امنیت در مکاتب متاخر امنیتی است. در واقع مکاتب جدید امنیتی همچون مکتب انگلیسی، کپنهاگ، ولز، پاریس و پسااستعاری، واجد این مداقه در مقولۀ امنیت هستند. براین‌اساس، نویسنده مبنای مقایسۀ مکاتب را بر معیار «مرجع امنیت » قرار داده است و مبنای مقایسۀ مکاتب را بر معیار«مرجع امنیت» قرار داده و براین‌مبنا، به مقایسۀ هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی و روش‌شناسی این مکاتب در حوزۀ امنیت پرداخته است. مطابق فرضیه نوشتار و در مقام مقایسه، مرجع امنیت، به ترتیب در مکتب انگلیسی، فرد/ دولت در مکتب ولز، فرد/ مردم؛ در مکتب کپنهاگ، دولت/ اجتماع؛ در مکتب پاریس، جامعه یا اجتماع سیاسی و در پسااستعمارگرایی، فرودستان جنوبی هستند.
سوال اصلی نوشتار حاضر این است که مفهوم امنیت در ناتو در دوران نظم نوین جهانی، چگونه تعریف می‌شود و تحولات ساختاری سازمان مزبور جهت هماهنگی با این دگرگونی، چگونه بوده است؟ مکتب کپنهاگ به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین مکاتب، با ارائۀ تفسیری از مفهوم امنیت و گسترش، گامی اساسی در بازتعریف امنیت برداشته است.
نویسنده بر این باوراست که هویت و بحران هویت می‌تواند نقش عامل یا محرک در ایجاد بحران‌های دیگر ایفا کند. بنابراین، هر دولتی باید با توجه به مولفه‌های هویتی و اولویت‌بندی آنها، همواره نسبت به وضعیت عینی و واقعی آن اولویت‌بندی در سطوح مختلف اجتماعی، مراقبت همیشگی کند. به باور وی، مسئولین حکومتی در جمهوری اسلامی ایران باید همواره نسبت به ارزش‌های فرهنگی و دینی مردم به عنوان اصلی‌ترین مولفه هویت‌ساز توجه و محافظت جدی کنند و هویت و ارزش‌های هویتی را سرمایه ملی به حساب آورند.

۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | >> ۱۴