درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > مناطق ژئوپلیتیک > (۱ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        همانطور که روش معرفتی هوسرل، دیدگاه تفهمی دیلتای، نگرش پوزیتیویستی به علم، دیالکتیک مارکس و هگل، هر یک روش‌شناسی خاص خود را در عرصه علوم اجتماعی دارند، رئالیسم فلسفی دنیای اسلام با مرجعیت و اعتباری که برای سه منبع معرفتی، حس، عقل و وحی قائل است، بدون شک، روش‌شناسی متناسب با خود را در عرصه علوم اجتماعی در پی خواهد داشت و این روش‌شناسی دانش متناسب با خود را تولید می‌کند. آنچه به اجمال، درباره خصوصیات این دانش می‌توان گفت این است که اولا ضمن پذیرفتن و قبولادن ابعاد تجربی دانش اجتماعی آن‌ را به معانی و گزاره‌های آزمون‌پذیر محدود نمی‌‌کند و ثانبا با حفظ هویت جهان‌شناختی دانش اجتماعی رویکرد اجتماعی آن را نه با استناد به فهم عرفی، بلکه با استفاده از دو منبع، یعنی عقل عملی و وحی حفظ می‌کند.

۱