درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > اروپا > اروپای غربی > آلمان غربی > (۱ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        در دهۀ 1990 بحث عمومی دربارۀ سیاست خارجی آلمان بر سر این بود که آیا بهبود جایگاه قدرت این کشور بعد از اتحاد مجدد باعث تغییر در سیاست خارجی آن و تبدیل شدن آلمان به یک قدرت جهانی یا حداقل یک قدرت برتر منطقه‌ای در اروپا خواهد شد یا نه؟ امروزه با گذشت بیش از 25 سال از اتحاد مجدد آلمان، به‌واسطۀ افزایش چشمگیر قدرت اقتصادی این کشور و به‌خصوص عملکرد آن پس از بروز بحران یورو در سال 2008، بار دیگر بحث بر سر سیاست خارجی این کشور داغ شده و گمانه‌زنی‌ها دربارۀ سیاست خارجی و امنیتی آلمان افزایش یافته است و بسیاری معتقدند که قدرت مهارشدۀ اروپا می‌رود تا جایگاه خود را در سیاست قدرت بزرگ در جهان باز یابد.

۱