درگاه دید > موضوعات > فرهنگ و اجتماع > آموزش و پرورش > (۴ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        جهانی‌شدن فرایندي است که در ابعاد مختلف زندگی بشر به ویژه در بعد تولید، حکومت، جامعه، دانش، فرهنگ و تعلیم و تربیت، تاثیراتی را برجا گذاشته است. در بعد تاثیر جهانی شدن بر تعلیم و تربیت می‌توان گفت، امروزه تغییرات اجتماعی - اقتصادي ساختارهاي آموزش و پرورش را متاثر ساخته است و نیاز به تغییر محتوا و ساختارهاي آموزشی را مورد تاکید قرار داده است. بسیاري از مطالعات براین نکته دلالت دارند که اصلاحات آموزشی با تغییرات اقتصادي و اجتماعی در سطح بین المللی پیوند خورده است. با این حال پدیده جهانی شدن چالش تجربی جدیدي را مطرح کرده است. جهانی شدن نیاز به سازماندهی مجدد دنیاي بازار کار و اقتصاد را عنوان کرده و در نتیجه نیاز فزاینده‌اي به دانش و اطلاعات نو را به وجود آورده است .
۲. دانشگاه و جهانی شدن ، اسفند ۱۳۸۹
با توجه به وجه اقتصادی و بازاری نیروی جهانی شدن، می‌توان از امکانات و فرصت‌های جهانی شدن برای دانشگاه و نهاد آموزش عالی سخن گفت. دراین‌راستا دغدغه اصلی بررسی و تبیین پرسش‌هایی از قبیل اینکه آيا جهانی شدن نوعی همگرایی را در خط مشی‌های دولت‌ها درخصوص دانشگاه‌ها ایجاد می‌کند؟ آیا سخن بر سر از بین رفتن نهاد دانشگاه به مثابه یک فضای آموزشی است؟ اگر چنین است، مکانیسم‌های اجرای این فرایند کدام است؟ در اجرای شباهت رویکردی خط‌مشی دولت‌ها نسبت به آموزش عالی، دولت‌های درونی و منطقه‌ای چه نقشی ایفا می‌کنند؟ مجموعه مقاله حاضر با توجه به اینکه جهانی‌سازی در حال تغییر رفتار دانشگاهیان در فرایند آ‌موزش و پژوهش است، از زوایایی چند به بررسی پرسش‌های پیش‌گفته پرداخته است.
روند غیرقابل برگشت به سوی جهانی شدن و افزایش همبستگی و اجتماع‌گرایی همه جوامع را به سوی آینده نوین و غیر قابل پیش‌بینی سوق می‌دهد. چگونگی آموزش و یادگیری به مثابه رکن اساسی توسعه پایدار یکی از عمده‌ترین مسائل فراروی جوامع مختلف است. در این نوشتار، ضمن پرداختن به مفهوم و پیشینه جهانی شدن و چرایی و ابعاد آن تلاش شده است تا رسالت آموزش و پرورش و مشکلات و مسائل آن در برابر پدیده جهانی شدن بررسی شود. بر اساس نتایج این مطالعه آموزش و یادگیری مادام‌العمر و نیز مشارکت درآن به عنوان بخشی از راهکارهای مواجهه با مساله آموزش در عصرجهانی شدن پیشنهاد شده است.
۴. International Conference on Nuclear Knowledge Management: Strategies,Information Management and Human Resource Development ، شهريور ۱۳۸۳
کنفرانس بین المللی درباره مدیریت دانش هسته ای: استراتژیها ،مدیریت اطلاعاتو توسعه منابع انسانی
کنفرانس بین المللی مدیریت دانش هسته ای، با هدف ارزیابی تغییر نیروی کار اتمی وبحث در خصوص سیاستها و استراتژیهای اطلاعات اتمی برگزار گردید . در این همایش بین المللی که چهار روز به طول انجامید، کارشناسان ومحققانی از کشورهای مختلف شرکت داشتند. در این کنفرانس مقالات و پژوهشهایی در ارتباط با دانش هسته ای ، مدیریت اطلاعات،آموزش وپرور ش نسل آینده در خصوص تکنولوژی اتمی،شبکه سازی اطلاعاتی و نقش آن در آموزش وپرورش نیروی انسانی و نیز توسعه منابع انسانی ارائه گردید.

۱