درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > شرق آسیا > چین > (۲ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        کتاب حاضر تلاشی است برای به تصویر کشیدن چین امروز و بررسی چشم‌اندازهای آتی این کشور در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی. درواقع، نویسندگان در پی پاسخ به این سؤالات هستند که چین امروز درخصوص مؤلفه‌های مذکور در چه شرایطی بوده است و چه چشم‌اندازی در آینده برای آن متصور خواهد بود؟ مهم‌ترین چالش‌های حزب کمونیست در عرصة سیاست داخلی کدامند؟ مهم‌ترین مؤلفه‌های سیاست خارجی چین در عصر نخبگان نسل پنجم کدامند و رویکرد این کشور به آمریکا و اتحادیة اروپا، جهان عرب، روسیه، و هند چیست؟ نتایج سه دهه رشد اقتصادی بالا برای چین چه بوده است و مهم‌ترین چالش‌ها و فرصت‌های اقتصادی حال حاضر این کشور کدامند؟ رویکرد فرهنگی نخبگان نسل پنجم چیست؟ و ....
۲. انجمن مطالعات چینی استرالیا ، آبان ۱۳۸۴
(Chinese Studies Association of Australia (CSAA
انجمن مطالعات چینی استرالیا یکی از مراکز مطالعاتی دانشگاه ملی استرالیا و انجمنی تخصصی در حوزه مطالعات چین در استرالیا است که با گرد هم آوردن متخصصان و کارشناسان رشته‌های مختلف به مطالعه، تحقیق و تدریس در زمینه ابعاد اجتماعی و فرهنگی کشور چین پرداخته و از مطالعات چین حمایت می‌کند.

۱